DISCLAIMER

Algemene afwijzing van aansprakelijkheid

1. Copyright:

Tekst, afbeeldingen en andere informatie op de website zijn - tenzij anders aangegeven - het auteursrecht van Vorwerk International & Co. KmG. Elke opslag, duplicatie, reproductie of doorzending van de inhoud, zelfs in uittreksels, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Vorwerk International & Co. KmG. THERMOMIX en COOKIDOO zijn geregistreerde handelsmerken.

2. Inhoud van de online aanwezigheid:

De exploitant van de webpagina en de auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de exploitant of de auteurs die zijn gebaseerd op schade van een materieel of immaterieel type, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de informatie die wordt voorgesteld of door gebruik te maken van onjuiste of onvolledige informatie, worden principieel uitgesloten, mits niet bewezen kan worden dat ofwel de exploitant of de auteurs met opzet en/of grove nalatigheid hebben gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De exploitant en auteurs behouden uitdrukkelijk het recht voor om paginasecties of de gehele aanbieding te wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder afzonderlijke aankondiging of om de publicatie tijdelijk of helemaal op te schorten.

3. Verwijzingen en koppelingen:

Aansprakelijkheid bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden (koppelingen) die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant of auteurs liggen, kan alleen worden ontleent als de exploitant of auteurs kennis hebben van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. Daarom verklaren de exploitant en auteurs uitdrukkelijk dat op het moment van instelling van de koppelingen, de gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. De exploitant en auteurs hebben geen enkele invloed op het actuele en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren zij zich uitdrukkelijk van de inhoud op de gekoppelde pagina's die was/is gewijzigd na instelling van de koppelingen. Deze verklaring is van toepassing op alle koppelingen en verwijzingen ingesteld binnen de aanwezigheid op internet evenals op alle bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten opgezet door de exploitant. Uitsluitend de provider van de verwezen pagina's is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, en niet degene die slechts verwijst naar de betreffende publicatie via koppelingen.

4. Rechten met betrekking tot copyright en handelsmerken:

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten die hij/zij zelf heeft gemaakt, of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten. Alle binnen de internetaanwezigheid genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en merken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde houder. Louter het vermelden van handelsmerken leidt niet tot de conclusie dat deze handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geleverde objecten, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

5. Gegevensbescherming:

Indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of commerciële gegevens binnen de internetaanwezigheid (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan is deze openbaarmaking van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijke vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling voor aangeboden diensten is - voorzover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan zonder de openbaarmaking van dergelijke gegevens of door het gebruik van anonieme gegevens of een pseudoniem.

6. Wettelijke geldigheid van de disclaimer:

Deze afwijzing van de aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de internetaanwezigheid waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Indien delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.