Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor het Thermomix® Recepten Platform (Cookidoo®) en de TM App

27. Februari 2019

 1. Gebruik van Cookidoo®
 2. Gebruik van de App
 3. Gebruiksrecht
 4. Abonnementen gemaakt op Cookidoo®
 5. Kosten
 6. Levering
 7. Cookidoo® Abonnement
 8. Verplichte Wettelijke informatie
 9. Herroepingsrecht
 10. Beperking van Aansprakelijkheid
 11. Wijzigingen van huidige Gebruiksvoorwaarden
 12. Eindbepalingen

Preambule

Huidige Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het "Thermomix® Recepten Platform" (hierna "Cookidoo®"), dat wordt aangeboden door Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Zwitzerland (hierna "Vorwerk") www.cookidoo.be waar gebruikers zich kunnen abonneren op digitale receptenbestanden (in de volgende "Recepten") die draaien of worden weergegeven op specifieke Thermomix® of mobiele apparaten. De toegang tot Cookidoo® is mogelijk via de website of de mobile Vorwerk app "TM App" (hierna "App"). Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen iedere overeenkomst tussen Vorwerk en de gebruiker (hierna "Gebruiker") betreffende Cookidoo® en de App.

Dit Abonnement kan stilzwijgend worden verlengd. De Gebruiker kan zich verzetten tegen deze verlenging en zulks niet later dan de laatste dag van de initiële termijn van het Abonnement, door een email te sturen naar cookidoo@cnudde.com.

Indien de Gebruiker zich niet verzet tegen de stilzwijgende verlenging in overeenstemming met bovenstaande paragraaf, zal het Abonnement voor een bijkomende periode worden vernieuwd, voor een duur die identiek is aan de aanvankelijke duur van het Abonnement.

1 Gebruik van Cookidoo®

1.1 Het gebruik van Cookidoo® is alleen mogelijk na voorafgaande registratie. Vorwerk behoudt zich het recht voor om bepaalde inhoud ook beschikbaar te stellen aan niet-geregistreerde gebruikers, zoals receptvoorbeelden; de beschikbaarheid van dergelijke inhoud is echter onderworpen aan de discretie van Vorwerk.

1.2 Bij registratie moeten correcte en volledige gegevens overgemaakt worden. In geval van wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker, dienen deze gegevens geüpdatet te worden en onjuiste gegevens verbeterd te worden.

1.3 De Gebuiker verbindt zich ertoe om de toegangsgegevens die hij gebruikt om toegang te krijgen tot Cookidoo® geheim te houden. De Gebuiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn account.

1.4 De Gebruiker zal Vorwerk onmiddellijk op de hoogte brengen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn account of andere beveiligingsinbreuken.

1.5 In overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden kan de Gebruiker zich voor een beperkte periode abonneren op de Recepten (7.2). De respectievelijke prijs voor het abonnement wordt vooraf aan de gebruiker getoond.

1.6 In het geval dat de recepten zijn gemaakt voor specifieke Thermomix® -apparaten, mogen deze recepten alleen worden gebruikt met deze apparaten en niet met andere Thermomix® -apparaten.

1.7 De Gebruiker zal :

De technische begrenzingen van Cookidoo®, de Recepten of de App niet trachten te omzeilen;

Cookidoo® of de App niet hacken of wijzigen;

De presentatie en de inhoud van de Recepten zoals zij beschikbaar zijn op Cookidoo® of de App niet wijzigen;

Cookidoo® of de App niet gebruiken voor enig onwettig doel of in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden of Cookidoo® gebruiken op een wijze die de infrastructuur achter Cookidoo® en de App zou kunnen schaden, deactiveren, overbelasten of verstoren.

1.8 Vorwerk behoudt zich het recht voor de levering van de infrastructuur achter Cookidoo® en de App te staken, echter niet voor de beëindiging van een lopend Recepten Abonnement. Vorwerk zal de Gebruiker via e-mail op de hoogte stellen van een dergelijke stopzetting op het door de Gebruiker opgegeven adres.

1.9 Vorwerk behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot bepaalde functies te ontzeggen of om de account van de Gebruiker te deactiveren indien de Gebruiker huidige Gebruiksvoorwaarden schendt, op voorwaarde van voorafgaande melding aan de Gebruiker.

2 Gebruik van de App

2.1 De Gebruiker kan de App verkrijgen in een winkel voor mobiele Apps ("App Store"), die wordt ter beschikking gesteld door een derde. Indien de App niet gratis wordt aangeboden dan zal de aankoopprijs voorafgaand aan het downloaden aan de Gebruiker meegedeeld worden. Indien de Gebruiker beslist om de App aan te kopen dan dient hij de koop te bevestigen middels de relevantie functie in de App Store.

2.2 Bepaalde functies van de App vereisen internetverbinding van het mobiele apparaat, dit wil zeggen dat bepaalde individuele functies niet gebruikt kunnen worden zonder internetverbinding. Afhankelijk van uw mobile abonnement, kan het zijn dat er bijkomende kosten aangerekend zullen worden bij gebruik van dergelijke individuele functies van de App op het internet. Deze kosten zullen door de Gebruiker worden gedragen.

2.3 Het gebruik van de App vereist een compatibele smartphone of een ander compatibel toestel.

3 Gebruiksrecht

3.1 Vorwerk biedt de Gebruiker hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sub-licencieerbaar recht tot gebruik van de Recepten en de App conform de huidige Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksrecht"). De Gebruiker mag de Recepten en de App enkel downloaden en gebruiken op de toestellen die hiervoor bestemd zijn.

3.2 Het is de Gebruiker enkel toegestaan om de Recepten en de App te reproduceren voor zover dit noodzakelijk is voor het contractuele gebruik. De Gebruiker mag de Recepten en de App in leasing geven of verhuren aan derden. De Recepten en de App zijn auteursrechtelijk beschermd.

3.3 De Recepten en de App kunnen aangewend worden door de Gebruiker voor zijn eigen niet-commerciële doel en enkel zoals toegestaan onder huidige Gebruiksvoorwaarden. Enig commercieel gebruik van de inhoud is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van Vorwerk. Foto’s mogen niet gekopieerd, verkocht of op een andere wijze gereproduceerd worden tenzij Vorwerk hiervoor haar uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven.

3.4 Enig ontoelaatbaar gebruik, met inbegrip van de reproductie van de Recepten of de App of de overdracht van de Recepten of de App aan derden is niet toegestaan.

4 Abonnementen gemaakt op Cookidoo®

4.1 Op Cookidoo® kan de Gebruiker zich abonneren op Recepten.

4.2 De belangrijkste kenmerken van het abonnement staan vermeld op de beschrijving van het product.

4.3 De Gebruiker zal het gewenste abonnement selecteren bij de aanvang van het bestelproces.

4.4 Door op de knop "Koop Nu" te klikken, is de Gebruiker bereid om de Cookidoo® Abonnement te kopen.

5 Kosten

5.1 De Gebruiker zal aan Vorwerk de overeengekomen prijs betalen, in overeenstemming met het gekozen abonnement.

5.2 De finale prijs, die bestaat uit de prijs die is vermeld op website/App, is inclusief BTW en enig ander prijsonderdeel.

5.3 De betaling is verschuldigd en betaalbaar op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De Gebruiker zal kiezen tussen een jaarlijkse of maandelijkse betaling (die terugkerend zal zijn, afhankelijk van de duur van het Abonnement).

5.4 De betalingsmethoden die beschikbaar zijn worden voorafgaand aan enige bestelling meegedeeld aan de Gebruiker. Vorwerk staat de Gebruiker toe om te betalen met debit- of creditcard (Master Card of Visa) of middels alternatieve betaalmethoden indien beschikbaar op Cookidoo®.

6 Levering

Voor immateriële producten (bv.: digitale Recepten) gebeurt de levering eens de betaling door Vorwerk werd ontvangen.

7 Cookidoo® Abonnement

7.1 De Gebruiker kan een abonnement "Recepten" nemen ("Cookidoo® Abonnement"). De Gebruiker mag de Recepten onder het abonnement gebruiken voor de duur van het Cookidoo® Abonnement. Na beëindiging van het Cookidoo® Abonnement, zullen de recepten niet langer beschikbaar zijn voor de Gebruiker.

7.2 Het Cookidoo® Abonnement heeft, naar keuze van de Klant, een minimale looptijd van één (1) jaar of dertig (30) dagen, te beginnen met de activering ervan.

7.3 Beide partijen kunnen het Cookidoo® Abonnement zonder kennisgeving beëindigen. Deze beëindiging wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode.

7.4 Het Cookidoo® Abonnement zal aan het einde van deze minimale looptijd automatisch worden vernieuwd voor verdere termijnen van dezelfde duur als de minimale looptijd elk. Indien het Abonnement stilzwijgend werd vernieuwd, is de Gebruiker gerechtigd het abonnement te beëindigen zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang.

7.5 Het eenzijdige uitzonderlijke beëindigingrecht van beide partijen geldt onverkort. In het bijzonder kan elke partij het Abonnement beëindigen indien (a) de andere partij deze Gebruiksvoorwaarden schendt en deze schending niet kan remediëren binnen de zeven (7) dagen te rekenen vanaf het verzoek van de andere partij in die zin, of indien (b) een geval van overmacht Vorwerk of de Gebruiker, afhankelijk van het geval, permanent verhindert om aan hun respectievelijke verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen.

8 Verplichte Wettelijke informatie

8.1 De overeenkomst kan enkel worden gesloten in het Frans en het Duits.

8.2 De tekst van de overeenkomst wordt niet door Vorwerk bijgehouden. De overeenkomst wordt wel per e-mail en samen met een kopie van de Gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker bezorgd per e-mail, zodat de consument deze algemene voorwaarden kan archiveren.

8.3 De Gebruiker heeft recht op de wettelijke garantie.

9 Herroepingsrecht

9.1 Voor het betaalde abonnement op Recepten (Cookidoo® Abonnement) gelden de volgende instructies voor intrekking.

Instructie voor het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Zwitserland, cookidoo@cnudde.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen (bv.: per brief, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9.2 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Zwitserland

E-Mail: cookidoo@cnudde.com

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst herroepen betreffende

de verkoop van de volgende producten: (*),

- Besteld op (*) /ontvangen op (*) (datum)

- Naam consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Date

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

10 Beperking van Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Vorwerk, in het bijzonder wat betreft enige vorderingen tot compensatie en de terugbetaling van uitgaven gedaan zonder effect, zal enkel op dit artikel gebaseerd zijn ongeacht de juridische aard van de vordering.

10.2 Vorwerk is aansprakelijk conform the wettelijke bepalingen in geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade of winstderving. Vorwerk is aansprakelijk conform the wettelijke bepalingen in geval van overlijden, lichamelijk letsel of nadelige gezondheidseffecten.

10.3 Onverminderd de gevallen beschreven onder 10.2, is Vorwerk alleen aansprakelijk voor het schenden van een essentiële contractuele voorwaarde. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot de typische voorzienbare schade.

10.4 De beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens voor de werknemers, agenten, juridische vertegenwoordigers en assistenten van Vorwerk.

10.5 De aansprakelijkheid van Vorwerk in het kader van de aangeboden garantie of voor vorderingen onder de van toepassing zijnde productaansprakelijkheidswetten blijft onverminderd gelden.

10.6 Vorwerk is niet aansprakelijk voor de Recepten en ander gebruiksadvies indien en voor zover de gebruiks- en veiligheidsvoorwaarden niet gerespecteerd werden.

10.7 De inhoud die door Vorwerk op Cookidoo® en de App wordt gepubliceerd is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vorwerk garandeert echter niet dat dergelijke inhoud technisch correct, volledig en up-to-date is.

11 Wijzigingen van huidige Gebruiksvoorwaarden

 1. Vorwerk behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen indien dit noodzakelijk wordt omwille van de verdere ontwikkeling van Cookidoo® of de App of omwille van nieuwe functionaliteiten die ingevoerd zullen worden.
 2. Dit recht heeft geen betrekking op de essentiële contractuele voorwaarden van de partijen, deze zullen niet gewijzigd worden op de wijze beschreven in huidig artikel.
 3. Vorwerk zal de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen alvorens deze in werking treden en Vorwerk zal de Gebruiker apart informeren over nieuwe bepalingen samen met de geplande datum waarop de nieuwe bepalingen in werking zullen treden.
 4. Vorwerk zal de Gebruiker eveneens een adequate, maar van minstens zes (6) weken, termijn bieden om de Gebruiker toe te laten de overeenkomsten die op huidige Gebruiksvoorwaarden gebaseerd zijn te beëindigen zonder opzegtermijn, indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Bij beëindiging van het Cookidoo® Abonnement, zullen de vergoedingen die reeds betaald waren voor de resterende periode terugbetaald worden. Indien de Gebruiker de overeenkomst niet beëindigt binnen de voormelde periode, dan zullen de gewijzigde bepalingen in werking treden op het ogenblik van het verstrijken van deze periode. De Beëindiging dient schriftelijk te gebeuren (bijvoorbeeld via email).

 1. Bij kennisgeving van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zal Vorwerk de Gebruiker inlichten over dit beëindigingsrecht, de van toepassing zijnde opzegtermijn en de gevolgen van het stilzwijgen van de Gebruiker.

12 Eindbepalingen

12.1 Voor consumenten : De interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden zal beheerst worden door het Belgische recht.

12.2 Voor professioneels : De interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden zal beheerst worden door het Zwitsers recht, met uitzondering van de wettelijke bepalingen inzake wetconflicten en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (het Weens Koopverdrag). Elke toepasselijke bepaling die de keuze van het recht betreft en de eventuele toepassing van de dwingende bepalingen, in het bijzonder van het land waar de Gebruiker als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven van kracht en worden niet beïnvloed door deze bepalingen.

12.3 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet-tegenwerpbaar wordt bevonden voor om het even welke reden, zullen de partijen deze onrechtmatige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst bij het commerciële doel van de ongeldige bepaling ligt. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden aangetast.


Conditions d’Utilisation de la Plateforme Recettes Thermomix® (Cookidoo®) et de l’Appli TM

27. Février 2019

 1. Utilisation de Cookidoo®
 2. Utilisation de l'Appli
 3. Droit d’utilisation
 4. Abonnements effectués sur Cookidoo®
 5. Coûts
 6. Livraison
 7. Abonnement à Cookidoo®
 8. Informations légales obligatoires
 9. Droit de rétractation
 10. Limitation de responsabilité
 11. Modifications des présentes Conditions d'Utilisation
 12. Stipulations finales

Préambule

Les présentes Conditions d’Utilisation régissent l’utilisation de la «Plateforme Recettes Thermomix» (ci-après «Cookidoo®»), fournie par Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro CHE-108.361.353 (ci-après «Vorwerk»), disponible à l’adresse www.cookidoo.be, sur laquelle les utilisateurs peuvent souscrire un abonnement à des recettes au format numérique (ci-après «Recettes»), qui peuvent être utilisées ou affichées sur certains Thermomix® ou appareils mobiles. L’accès à Cookidoo® peut se faire par le site Internet ou par l’application mobile Vorwerk «TM App» (ci-après « Appli »). Les présentes Conditions d’Utilisation régissent tous les contrats conclus entre Vorwerk et l’Utilisateur (ci-après « l’Utilisateur ») concernant Cookidoo® et l’Appli.

Directeur de la publication: Markus Dobbelfeld

Numéro de téléphone: +33 2 518 547 48

Numéro de TVA suisse: FR 33 392 098 257

Courriel: cookidoo@cnudde.com

Le site Internet www.cookidoo.be est hébergé par Netrics, Werkstrasse 36 3250 Lyss, Suisse, téléphone: +41 32 55 99 777 et Amazon.com, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, États-Unis d’Amérique, téléphone + 1 206 266-4064.

L’application mobile «TM App» est hébergée par Netrics, Werkstrasse 36 3250 Lyss, 3250 Lyss, Suisse, téléphone: +41 32 55 99 777 et Amazon.com, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, États-Unis d’Amérique, téléphone + 1 206 266-4064 et Apple, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, États-Unis d’Amérique, téléphone +1 408 996–1010.

L'Abonnement est tacitement renouvelable au terme de la période initiale de celui-ci. L'Utilisateur peut exercer son droit d'opposition au plus tard le dernier jour de la période initiale de l'Abonnement, en envoyant un e-mail à : cookidoo@cnudde.com.

Si l'Utilisateur n'exerce pas son droit d'opposition conformément au paragraphe précédent, l'Abonnement sera reconduit pour une période identique à la durée initiale de l'Abonnement.

1 Utilisation de Cookidoo®

1.1 L'Utilisation de Cookidoo®n'est possible qu'après inscription préalable. Vorwerk se réserve le droit de publier certains contenus à l'intention d'utilisateurs non-abonnés, tels que des extraits de recettes. Ces contenus seront toutefois disponibles à la seule discrétion de Vorwerk.

1.2 Lors de l'inscription, des informations exactes et complètes doivent être fournies. En cas de modifications, les données de l'Utilisateur doivent être mises à jour, et les données incorrectes doivent être corrigées.

1.3 L'Utilisateur s'engage à garder secrètes les données d'accès utilisées pour accéder à Cookidoo®. En outre, l'Utilisateur est, de manière générale, responsable de toutes les activités effectuées via son compte.

1.4 L'Utilisateur doit informer Vorwerk immédiatement de toute utilisation non autorisée de son compte ou de toute autre violation de sécurité.

1.5 Conformément aux présentes Conditions d’Utilisation, l’Utilisateur peut souscrire un abonnement aux Recettes pour une durée limitée (7.2). Le prix de chaque abonnement sera indiqué au préalable à l’Utilisateur.

1.6 Si les Recettes ont été conçues pour des appareils Thermomix®spécifiques, ces Recettes pourront être utilisées uniquement avec ces appareils et non avec d'autres appareils Thermomix®.

1.7 L'Utilisateur ne doit pas:

contourner les limitations techniques de Cookidoo®, des Recettes ou de l'Appli;

pirater ou modifier Cookidoo®ou l'Appli;

modifier la présentation et le contenu des Recettes telles que disponibles sur Cookidoo® ou l'Appli;

utiliser Cookidoo®ou l'Appli à des fins illégales ou en violation des présentes Conditions d'Utilisation ou utiliser Cookidoo® d'une manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou nuire à l'infrastructure sur laquelle sont basées Cookidoo®et l'Appli.

1.8 Vorwerk se réserve le droit de cesser de fournir l’infrastructure sur laquelle sont basés Cookidoo® et l’Appli, sous réserve de ne pas mettre fin à un abonnement Recettes en cours. Vorwerk avisera l’Utilisateur d’un tel arrêt par courriel à l’adresse fournie par l’Utilisateur.

1.9 Vorwerk se réserve le droit de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités ou de désactiver le compte de l'Utilisateur dans le cas où celui-ci violerait les présentes Conditions d'Utilisation. La désactivation sera notifiée préalablement à l'Utilisateur.

2 Utilisation de l'Appli

2.1 L'Utilisateur peut télécharger l'Appli dans un magasin d'applications mobiles («App Store»), exploité par un tiers. Si l'Appli n'est pas offerte gratuitement, le prix d’achat de l'Appli sera communiqué par avance à l'Utilisateur. Dans l'hypothèse où l'Utilisateur déciderait d'acheter l'Appli, l'Utilisateur devra confirmer l'achat en utilisant la fonction dédiée de l'App Store.

2.2 Différentes fonctionnalités de l'Appli peuvent nécessiter l'activation d'une connexion Internet sur l'appareil mobile (notamment, certaines fonctionnalités individuelles peuvent ne pas fonctionner sans connexion Internet). Des coûts supplémentaires, liés à l'utilisation de ces fonctionnalités individuelles de l’Appli sur Internet, peuvent s’appliquer en fonction de votre contrat mobile. De tels coûts seront à charge de l'Utilisateur.

2.3 L'utilisation de l'Appli requiert un smartphone compatible ou tout autre appareil compatible.

3 Droit d’utilisation

3.1 Vorwerk accorde par les présentes à l'Utilisateur un droit d'utilisation non exclusif, non transférable et ne pouvant donner lieu à l'octroi d'une sous-licence sur les Recettes et l'Appli, pour les finalités prévues dans les présentes Conditions d'Utilisation, dans le monde entier et pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle («Droit d'Utilisation»). L'Utilisateur peut télécharger et utiliser les Recettes et l'Appli uniquement sur des appareils spécifiques à cet effet.

3.2 L'Utilisateur est uniquement autorisé à reproduire les Recettes et l'Appli pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation contractuelle. L'Utilisateur ne peut vendre ni louer les Recettes et l'Appli à des tiers. Les Recettes et l'Appli sont protégées par le droit d'auteur.

3.3 L'Appli et les Recettes peuvent être utilisées par l’Utilisateur pour ses propres finalités non commerciales et uniquement dans les limites permises par les présentes Conditions d'Utilisation. Toute utilisation commerciale de ces contenus est soumise à l’accord écrit préalable de Vorwerk. Les photos ne doivent être copiées, vendues ou reproduites de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit exprès de Vorwerk.

3.4 Toute utilisation non autorisée, dont la reproduction des Recettes ou de l'Appli ou le transfert de Recettes ou de l'Appli à des tiers est interdite.

4 Abonnements effectués sur Cookidoo®

4.1 Sur Cookidoo®, l’Utilisateur pourra souscrire un abonnement Recettes.

4.2 Les caractéristiques principales de l’abonnement sont indiquées sur la page du produit concerné.

4.3 L’Utilisateur pourra sélectionner l’abonnement de son choix lors de la phase initiale du processus de commande.

4.4 Le clic de l’Utilisateur sur le bouton «Acheter maintenant!» engage l’Utilisateur à acheter l’Abonnement Cookidoo®.

5 Coûts

5.1 L'Utilisateur paiera le prix convenu à Vorwerk, et ce sur base de l'abonnement qu'il aura choisi.

5.2 Le prix final, qui est le prix indiqué sur le site Internet/l'Appli, inclut la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes autres composantes du prix.

5.3 Le paiement est exigible au moment de la conclusion du contrat, à savoir lorsque l’Utilisateur clique sur le bouton «Acheter Maintenant!». L'Utilisateur pourra choisir entre un paiement sur base annuelle ou mensuel (éventuellement récurrent, selon la durée de l'Abonnement).

5.4 Les moyens de paiement disponibles sont indiqués à l'Utilisateur avant toute commande. Vorwerk propose à l'Utilisateur de payer par carte de crédit ou de débit (Master Card ou Visa) ou par tout autre moyen de paiement, sous réserve qu'il soit mentionné sur Cookidoo®.

6 Livraison

Pour les biens immatériels (ex: les Recettes au format numérique), la livraison a lieu lors de la réception, par Vorwerk, du paiement de l'Utilisateur.

7 Abonnement à Cookidoo®

7.1 L'Utilisateur peut souscrire à un abonnement aux Recettes («Abonnement Cookidoo®»). L'Utilisateur peut utiliser les Recettes auxquelles il est abonné pendant toute la durée de l'Abonnement à Cookidoo®. Après résiliation de l'Abonnement Cookidoo®, l'Utilisateur ne pourra plus accéder aux Recettes.

7.2 Au choix de l’Utilisateur, la durée minimum de l’abonnement Cookidoo® est d’un (1) an ou de trente (30) jours à compter de son activation.

7.3 L’une ou l’autre partie pourra résilier sans préavis l’Abonnement Cookidoo®. Cette résiliation prendra effet au terme de la période initiale d'abonnement en cours.

7.4 Cet Abonnement sera renouvelé tacitement à la fin de cette durée minimum pour des périodes successives de même durée minimum. Lorsque l'Abonnement Cookidoo® a été renouvellé tacitement, l'Utilisateur pourra résilier l'abonnement sans préavis, avec effet immédiat.

7.5 Le droit de résiliation pour motif légitime dont disposent les deux parties reste inaltéré. En particulier, chaque partie peut résilier l’Abonnement si (a) l’autre partie a violé les présentes Conditions et ne peut remédier à cette violation sous sept (7) jours à compter de la demande de l’autre partie lui ayant été adressée à cet égard, ou si (b) un cas de force majeure empêche Vorwerk ou empêche l’Utilisateur, suivant le cas, de façon permanente, d’exécuter leurs obligations respectives au titre des présentes Conditions d'Utilisation.

8 Informations légales obligatoires

8.1 La seule langue disponible pour la conclusion du contrat est le français et le néerlandais.

8.2 Les termes du contrat ne sont pas archivés par Vorwerk. Toutefois, le contrat et les présentes Conditions d'utilisation seront envoyés à l'Utilisateur par email afin que celui-ci puisse conserver le présent Contrat.

9 Droit de rétractation

9.1 Les instructions ci-dessous concernant le droit de rétractation s’appliquent à la souscription payée d’un abonnement Recettes (Abonnement Cookidoo®).

Instructions concernant le droit de rétractation

Droit de rétractation

Vous disposez d'un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation sans donner de motif.

Le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la conclusion du contrat.

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous (Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse, téléphone +33 2 518 547 48 ou fax + 33 ou email onlinesupport@vorwerk.fr) informer de votre décision de vous rétracter par une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple une lettre envoyée par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique). Vous pouvez, sans y être tenu, utiliser le formulaire de rétractation ci-joint.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous ayez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard que nous proposons) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous sollicitez expressément l'utilisation d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

9.2 Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter.)

– A l'attention de

Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse

Courriel: web onlinesupport@vorwerk.fr

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous,

– Commandé le (*)/reçu le (*),

– Nom du (des) consommateur(s),

– Adresse du (des) consommateur(s),

– Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier),

– Date

__________

(*) Rayez la mention inutile

10 Limitation de responsabilité

10.1 Vorwerk est légalement responsable en cas d’intention dolosive, de négligence, de faute et/ou de violation de ses obligations contractuelles ou légales, dans la limite des dommages directs à l'exclusion de tout dommage indirect. La responsabilité de Vorwerk est légalement engagée en cas de décès, de préjudice corporel ou d’effets nocifs sur la santé.

10.2 Ces limitations de responsabilité s’appliquent également aux employés, agents, représentants légaux et assistants de Vorwerk.

10.3 La responsabilité de Vorwerk quant aux garanties fournies ou pour des réclamations en vertu des lois en matière de responsabilité du fait des produits demeure non affectée.

10.4 Vorwerk n’est pas responsable pour les Recettes et autres recommandations d’utilisation si les instructions d’utilisation et de sécurité mises à la disposition de l’Utilisateur n’ont pas été respectées.

10.5 Le contenu publié par Vorwerk sur Cookidoo® et l’Appli est compilé avec la plus grande diligence. Toutefois, Vorwerk ne garantit pas que ce contenu est techniquement correct, complet et à jour.

11 Modifications des présentes Conditions d'Utilisation

 1. Vorwerk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d'Utilisation dans le cas où cela deviendrait nécessaire du fait de développements de Cookidoo®ou de l'Appli, ou de la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.
 2. Le droit qui précède exclut les stipulations qui déterminent les obligations contractuelles essentielles des parties, qui ne seront pas modifiées de la manière décrite dans la présente clause.
 3. Vorwerk informera l'Utilisateur par écrit en cas de modification des Conditions d'Utilisation avant que celles-ci n'entrent en vigueur, et Vorwerk communiquera individuellement à l'Utilisateur les nouvelles dispositions ainsi que leur date prévue d'entrée en vigueur.
 4. En outre, dans l'hypothèse où l'Utilisateur n'approuverait pas les Conditions d'Utilisation modifiées, Vorwerk accordera à l'Utilisateur une période adéquate minimum de six (6) semaines pendant laquelle il pourra résilier sans préavis les contrats fondés sur les présentes Conditions d'Utilisation; en cas de résiliation de l’Abonnement Cookidoo®, les frais déjà payés pour la durée restante seront remboursés. Si l'Utilisateur ne résilie pas le contrat dans le délai susmentionné, les conditions modifiées s'appliqueront à l'expiration de ce délai. La résiliation doit être effectuée par écrit ou sous format électronique (par exemple, par courriel).
 5. Au moment de la notification des Conditions d'Utilisation modifiées, Vorwerk devra informer l'Utilisateur de son droit de résiliation, de la période de résiliation applicable et des conséquences d'un éventuel silence de sa part.

12 Stipulations finales

12.1 Pour les consommateurs: L’interprétation des présentes Conditions d’Utilisation est régie par le droit belge.

12.2 Pour les professionnels: L’interprétation des présentes Conditions d’Utilisation est régie par le droit suisse, à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois et de la Convention des Nations Unies sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Toute disposition relative à la limitation du choix de la loi et à l’application des dispositions obligatoires reste applicable et non affectée par ces stipulations.

12.3 Si une stipulation des présentes Conditions d'Utilisation est jugée inapplicable pour une raison quelconque, les parties remplaceront la stipulation nulle par une stipulation valide se rapprochant au plus de l'objectif économique de la stipulation nulle. Les autres stipulations des présentes Conditions d'Utilisation n'en seront pas affectées.