Servicevoorwaarden

Nederlands

French

Gebruiksvoorwaarden voor het Thermomix® Recepten Platform (Cookidoo®) en de TM App

Datum: 13 augustus 2018

Preambule

1 Gebruik van Cookidoo®

2 Gebruik van de App

3 Gebruiksrecht

4 Aankopen gedaan op Cookidoo®

5 Kosten

6 Levering

7 Cookidoo® Abonnement

8 Verplichte Wettelijke informatie

9 Herroepingsrecht

10 Beperking van Aansprakelijkheid

11 Wijzigingen van huidige Gebruiksvoorwaarden

12 Eindbepalingen

Preambule

Huidige Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het “Thermomix® Recepten Platform” (hierna “Cookidoo®”), dat wordt aangeboden door Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Zwitzerland (hierna “Vorwerk”) www.cookidoo.be waarop de gebruikers producten, meer bepaald digitale recepten (hierna “Recepten”) kunnen kopen. Bovendien kunnen gebruikers zich een abonnement “Recepten” nemen hetgeen toelaat om de Recepten te gebruiken of weer te geven zijn op specifieke Thermomix® of mobiele toestellen. De toegang tot Cookidoo® is mogelijk via de website of de mobile Vorwerk app “TM App” (hierna “App”). Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen iedere overeenkomst tussen Vorwerk en de gebruiker (hierna “Gebruiker”) betreffende Cookidoo® en de App.

1 Gebruik van Cookidoo®

1.1 Het gebruik van Cookidoo® is alleen mogelijk na voorafgaande registratie.

1.2 Bij registratie moeten correcte en volledige gegevens overgemaakt worden. In geval van wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker, dienen deze gegevens geüpdatet te worden en onjuiste gegevens verbeterd te worden.

1.3 De Gebuiker verbindt zich ertoe om de toegangsgegevens die hij gebruikt om toegang te krijgen tot Cookidoo® geheim te houden. De Gebuiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn account.

1.4 De Gebruiker zal Vorwerk onmiddellijk op de hoogte brengen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn account of andere beveiligingsinbreuken.

1.5 In navolging van huidige Gebruiksvoorwaarden mag de Gebruiker de Recepten op Cookidoo® permanent gebruiken of kan hij een abonnement nemen voor een beperkte periode. De respectieve prijs van de Recepten zal voorafgaand aangegeven worden aan de Gebruiker.

1.6 Indien de Recepten specifiek werden gecreëerd voor bepaalde Thermomix® toestellen, mogen deze Recepten enkel uitgevoerd worden middels gebruik van deze toestellen en niet met andere Thermomix® toestellen.

1.7 De Gebruiker zal

De technische begrenzingen van Cookidoo®, de Recepten of de App niet trachten te omzeilen;

Cookidoo® of de App niet hacken of wijzigen;

De Recepten niet wijzigen;

Cookidoo® of de App niet gebruiken voor enig onwettig doel of in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden of Cookidoo® gebruiken op een wijze die de infrastructuur achter Cookidoo® en de App zou kunnen schaden, deactiveren, overbelasten of verstoren.

1.8 Vorwerk behoudt zich het recht voor om het verschaffen van de infrastructuur achter Cookidoo® en de App stop te zetten maar niet alvorens de beëindiging van een lopend “Recepten”- abonnement. Vorwerk zal de Gebruiker inlichten over dergelijke stopzetting per e-mail op het adres dat door de Gebruiker werd meegedeeld. In geval van dergelijke stopzetting, garandeert Vorwerk dat de Recepten beschikbaar worden gemaakt voor de Gebruiker op een drager dat het verdere gebruik van de Recepten toelaat ook zonder gebruik te maken van de App en Cookidoo®.

1.9 Vorwerk behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot bepaalde functies te ontzeggen of om de account van de Gebruiker te deactiveren indien de Gebruiker huidige Gebruiksvoorwaarden schendt.

2 Gebruik van de App

2.1 De Gebruiker kan de App verkrijgen in een winkel voor mobiele Apps (“App Store”), die wordt ter beschikking gesteld door een derde. Indien de App niet gratis wordt aangeboden dan zal de aankoopprijs voorafgaand aan het downloaden aan de Gebruiker meegedeeld worden. Indien de Gebruiker beslist om de App aan te kopen dan dient hij de koop te bevestigen middels de relevantie functie in de App Store.

2.2 Bepaalde functies van de App vereisen internetverbinding van het mobiele apparaat, dit wil zeggen dat bepaalde individuele functies niet gebruikt kunnen worden zonder internetverbinding. Afhankelijk van uw mobile abonnement, kan het zijn dat er bijkomende kosten aangerekend zullen worden bij gebruik van dergelijke individuele functies van de App op het internet.

2.3 Het gebruik van de App vereist een compatibele smartphone of een ander compatibel toestel.

3 Gebruiksrecht

3.1 Vorwerk biedt de Gebruiker hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sub-licencieerbaar recht tot gebruik van de Recepten en de App conform de huidige Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksrecht”). De Gebruiker mag de Recepten en de App enkel downloaden en gebruiken op de toestellen die hiervoor bestemd zijn.

3.2 Het is de Gebruiker enkel toegestaan om de Recepten en de App te reproduceren voor zover dit noodzakelijk is voor het contractuele gebruik. De Gebruiker mag de Recepten en de App in leasing geven of verhuren aan derden. De Recepten en de App zijn auteursrechtelijk beschermd.

3.3 De Recepten en de App kunnen aangewend worden door de Gebruiker voor zijn eigen niet-commerciële doel en enkel zoals toegestaan onder huidige Gebruiksvoorwaarden. Enig commercieel gebruik van de inhoud is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van Vorwerk. Foto’s mogen niet gekopieerd, verkocht of op een andere wijze gereproduceerd worden tenzij Vorwerk hiervoor haar uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven.

3.4 Enig ontoelaatbaar gebruik, met inbegrip van de reproductie van de Recepten of de App of de overdracht van de Recepten of de App aan derden is niet toegestaan.

4 Aankopen gedaan op Cookidoo®

4.1 De Gebruiker zal op Cookidoo® producten (Recepten) kunnen aankopen of een abonnement kunnen nemen op de Recepten.

4.2 De belangrijkste eigenschappen van het product staan in de beschrijving van het product op de product-pagina.

4.3 De Gebruiker dient de geselecteerde producten in een winkelmandje te plaatsen. De inhoud van het winkelmandje kan op ieder ogenblik worden aangepast.

4.4 Door op de knop “Bevestig Aankoop” te klikken, maakt de Gebruiker een juridisch bindend bod voor de aankoop van het product of met betrekking tot het Cookidoo® Abonnement. Het bod is aanvaard door Vorwerk na expliciete aanvaarding via email. De overeenkomst treedt niet in werking totdat Vorwerk het bod aanvaardt.

5 Kosten

5.1 De Gebruiker zal aan Vorwerk de overeengekomen prijs betalen.

5.2 De finale prijs, die bestaat uit de prijs die is vermeld op website/app, is inclusief BTW en enig ander prijsonderdeel.

5.3 De betaling is verschuldigd en betaalbaar op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

5.4 De betalingsmethoden die beschikbaar zijn worden voorafgaand aan enige bestelling meegedeeld aan de Gebruiker. Vorwerk staat de Gebruiker toe om te betalen met debit- of creditcard (Master Card of Visa).

6 Levering

Voor immateriële producten (bv.: digitale Recepten) gebeurt de levering op het ogenblik van de betaling door de Gebruiker.

7 Cookidoo® Abonnement

7.1 De Gebruiker kan een abonnement “Recepten” nemen (“Cookidoo® Abonnement”). De Gebruiker mag de Recepten onder het abonnement gebruiken voor de duur van het Cookidoo® Abonnement. Na beëindiging van het Cookidoo® Abonnement, zullen de recepten niet langer beschikbaar zijn voor de Gebruiker.

7.2 Het Cookidoo®-abonnement heeft een minimale looptijd van één jaar, vanaf de activering ervan en wordt telkens met een jaar automatisch verlengd aan het einde van deze minimale looptijd. Beide partijen kunnen het Cookidoo®-abonnement aan het einde van elk jaar met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

7.3 Het eenzijdige beëindigingrecht van beide partijen geldt onverkort.

8 Verplichte Wettelijke informatie

8.1 De aanbiedingen van Vorwerk zijn niet bindend.

8.2 Door op de knop “Bevestig Aankoop” te klikken, maakt de Gebruiker een jurisch bindend bod voor de aankoop van het product of met betrekking tot het Cookidoo® Abonnement. Het bod is aanvaard door Vorwerk na expliciete aanvaarding via email. De overeenkomst treedt niet in werking totdat Vorwerk het bod aanvaardt.

8.3 De overeenkomst kan enkel worden gesloten in het Frans en het Duits.

8.4 De tekst van de overeenkomst wordt niet door Vorwerk bijgehouden. De overeenkomst wordt wel per e-mail en samen met een kopie van de Gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker bezorgd per e-mail.

8.5 De Gebruiker heeft recht op de wettelijke garantie.

9 Herroepingsrecht

De volgende instructie betreffende het herroepingsrecht zijn van toepassing op het permenant betaald gebruik en het betaalde abonnement “Recepten” (Cookidoo® Abonnement).

Instructie voor het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Zwitserland, cookidoo@cnudde.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen (bv.: per brief, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

9.1 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Zwitserland

E-Mail: cookidoo@cnudde.com

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst herroepen betreffende

de verkoop van de volgende producten: (*),

- Besteld op (*) /ontvangen op (*) (datum)

- Naam consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Date

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

10 Beperking van Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Vorwerk, in het bijzonder wat betreft enige vorderingen tot compensatie en de terugbetaling van uitgaven gedaan zonder effect, zal enkel op dit artikel gebaseerd zijn ongeacht de juridische aard van de vordering.

10.2 Vorwerk is aansprakelijk conform the wettelijke bepalingen in geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade of winstderving. Vorwerk is aansprakelijk conform the wettelijke bepalingen in geval van overlijden, lichamelijk letsel of nadelige gezondheidseffecten.

10.3 Onverminderd de gevallen beschreven onder 10.2, is Vorwerk alleen aansprakelijk voor het schenden van een essentiële contractuele voorwaarde. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot de typische voorzienbare schade.

10.4 De beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens voor de werknemers, agenten, juridische vertegenwoordigers en assistenten van Vorwerk.

10.5 De aansprakelijkheid van Vorwerk in het kader van de aangeboden garantie of voor vorderingen onder de van toepassing zijnde productaansprakelijkheidswetten blijft onverminderd gelden.

10.6 Vorwerk is niet aansprakelijk voor de Recepten en ander gebruiksadvies indien en voor zover de gebruiks- en veiligheidsvoorwaarden niet gerespecteerd werden.

10.7 De inhoud die door Vorwerk op Cookidoo® en de App wordt gepubliceerd is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vorwerk garandeert echter niet dat dergelijke inhoud technisch correct, volledig en up-to-date is.

11 Wijzigingen van huidige Gebruiksvoorwaarden

Vorwerk behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen indien dit noodzakelijk wordt omwille van de verdere ontwikkeling van Cookidoo® of de App of omwille van nieuwe functionaliteiten die ingevoerd zullen worden. Dit recht heeft geen betrekking op de essentiële contractuele voorwaarden van de partijen, deze zullen niet gewijzigd worden op de wijze beschreven in huidig artikel. Vorwerk zal de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen alvorens deze in werking treden en Vorwerk zal de Gebruiker apart informeren over nieuwe bepalingen samen met de geplande datum waarop de nieuwe bepalingen in werking zullen treden. Vorwerk zal de Gebruiker eveneens een adequate, maar van minstens zes weken, termijn bieden om de Gebruiker toe te laten de overeenkomsten die op huidige Gebruiksvoorwaarden gebaseerd zijn te beëindigen zonder opzegtermijn, indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Bij beëindiging van het Cookidoo® Abonnement, zullen de vergoedingen die reeds betaald waren voor de resterende periode terugbetaald worden. Indien de Gebruiker de overeenkomst niet beëindigt binnen de voormelde periode, dan zullen de gewijzigde bepalingen in werking treden op het ogenblik van het verstrijken van deze periode. De Beëindiging dient schriftelijk te gebeuren (bijvoorbeeld via email). Bij kennisgeving van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zal Vorwerk de Gebruiker inlichten over dit beëindigingsrecht, de van toepassing zijnde opzegtermijn en de gevolgen van het stilzwijgen van de Gebruiker.

12 Eindbepalingen

12.1 De interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden zal beheerst worden door het Zwitsers recht, met uitzondering van de wettelijke bepalingen inzake wetconflicten en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (het Weens Koopverdrag). Elke toepasselijke bepaling die de keuze van het recht betreft en de eventuele toepassing van de dwingende bepalingen, in het bijzonder van het land waar de Gebruiker als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven van kracht en worden niet beïnvloed door deze bepalingen.

12.2 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet-tegenwerpbaar wordt bevonden voor om het even welke reden, zullen de partijen deze onrechtmatige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst bij het commerciële doel van de ongeldige bepaling ligt. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden aangetast.

______________________________________________________________________


Conditions générales d'Utilisation de la Plateforme de Recettes Thermomix® (Cookidoo®) et l'Application TM

Date: 13 août 2018

Préambule

1 Utilisation de Cookidoo®

2 Utilisation de l'Application

3 Droit d'utilisation

4 Achats effectués sur Cookidoo®

5 Prix et modalités de paiement

6 Livraison

7 Abonnement à Cookidoo®

8 Informations légales obligatoires

9 Droit de Rétractation

10 Limitations de responsabilité

11 Modification des Conditions générales d'Utilisation

12 Dispositions Finales

Préambule

Les présentes Conditions générales d'Utilisation régissent l'utilisation de la "Plateforme de Recette Thermomix®" (ci-après, "Cookidoo®"), fournie par Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Suisse (ci-après, “Vorwerk”) disponible à l'adresse suivante: www.cookidoo.be, adresse sur laquelle les utilisateurs peuvent acheter des produits, en particulier des recettes en format digital (ci-après "Recettes"). Les utilisateurs peuvent également souscrire à l'abonnement "Recettes", ces dernières fonctionnant avec, ou étant affichées sur, certains appareils mobiles ou Thermomix® spécifiques. L'accès à Cookidoo® peut se faire sur le site internet ou par l'Applicationcation mobile Vorwerk "TM App" (ci-après, L' "Application"). Les présentes Conditions générales d'Utilisation régissent tous les contrats conclus entre Vorwerk et l'utilisateur (ci-après, "Utilisateur") concernant Cookidoo® et l'Application.

1 Utilisation de Cookidoo®

1.1 L'Utilisation de Cookidoo® n'est possible qu'après inscription préalable.

1.2 Lors de l'inscription, les informations fournies doivent être exactes et complètes. En cas de modification, les données utilisateurs doivent être mises à jour, et les données incorrectes doivent être corrigées.

1.3 L'Utilisateur s'engage à garder secrètes les données d'accès utilisées pour accéder à Cookidoo®. En outre, l'Utilisateur est, de manière générale, responsable de toutes les activités effectuées par l'intermédiaire de son compte.

1.4 L'Utilisateur doit immédiatement informer Vorwerk de toute utilisation non-autorisée de son compte ou de toute autre violation de sécurité.

1.5 Conformément aux présentes Conditions générales d'Utilisation, l'Utilisateur peut utiliser les Recettes sur Cookidoo® soit pour une durée illimitée, soit en souscrivant à un abonnement "Recettes" pour une durée limitée. Les prix respectifs des Recettes seront indiqués préalablement à l'Utilisateur.

1.6 Si certaines Recettes devaient être conçues pour des appareils Thermomix® spécifiques, ces Recettes ne pourront être utilisées qu'avec lesdits appareils, à l'exclusion de tout autre appareil Thermomix®.

1.7 L'Utilisateur s'abstient de:

Contourner toute limitation technique de Cookidoo®, les Recettes ou l'Application ;

Pirater ou modifier Cookidoo® ou l'Application ;

Modifier les Recettes ;

Utiliser Cookidoo® ou l'Application à des fins illégales ou en violation des présentes Conditions générales d'Utilisation, ou utiliser Cookidoo® d'une manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou nuire à l'infrastructure sur laquelle sont basés Cookidoo® et l'Application.

1.8 Vorwerk se réserve le droit de cesser de fournir l'infrastructure sur laquelle sont basés Cookidoo® et l'Application mais, cependant, pas avant la fin d'un abonnement "Recettes" en cours. Vorwerk avisera l'Utilisateur d'un tel arrêt par e-mail à l'adresse communiquée par l'Utilisateur. Dans le cadre d'un tel arrêt, Vorwerk garantit que les Recettes seront mises à la disposition de l'Utilisateur dans un format lui permettant de les utiliser ultérieurement, et ce sans avoir recours à l'Application et à Cookidoo®.

1.9 Vorwerk se réserve le droit de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités ou de désactiver le compte de l'Utilisateur si ce dernier venait à violer les stipulations des présentes Conditions générales d'Utilisation.

2 Utilisation de l'Application

2.1 L'Utilisateur peut télécharger l'Application au moyen d'un magasin d'applications mobiles ("App Store"), fourni par un tiers. Si l'Application n'est pas offerte gratuitement, le prix d'achat de l'Application sera communiqué préalablement à l'Utilisateur. Dans l'hypothèse où l'Utilisateur déciderait d'acheter l'Application, l'Utilisateur devra confirmer l'achat en utilisant la fonctionnalité dédiée de l'App Store.

2.2 Certaines fonctionnalités de l'Application nécessitent une connexion Internet sur l'appareil mobile (les fonctionnalités individuelles ne peuvent pas être utilisées sans connexion Internet). Selon l'opérateur téléphonique, d'éventuels frais additionnels peuvent survenir par rapport à l'utilisation de telles fonctionnalités individuelles de l'Application via Internet.

2.3 L'utilisation de l'Application requiert un smartphone compatible ou tout autre appareil compatible.

3 Droit d'utilisation

3.1 Par les présentes, Vorwerk accorde à l'Utilisateur un droit d'utilisation non-exclusif, non transférable et ne pouvant donner lieu à l'octroi d'une sous-licence sur les Recettes et l'Application, pour les finalités prévues dans les présentes Conditions générales d'Utilisation ("Droit d'Utilisation"). L'Utilisateur peut télécharger et utiliser les Recettes et l'Application uniquement sur des appareils spécifiquement destinés à un tel téléchargement.

3.2 L'Utilisateur est autorisé à reproduire les Recettes et l'Application pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation telle que prévue par les présentes Conditions générales d'Utilisation. L'Utilisateur ne peut pas louer les Recettes ou l'Application à des tiers. Les Recettes et l'Application sont protégées par le droit d'auteur.

3.3 L'Application et les Recettes peuvent être utilisées par l'Utilisateur à des fins personnelles, non commerciales et uniquement dans les limites permises par les présentes Conditions générales d'Utilisation. Toute utilisation commerciale de leurs contenus nécessite l'acceptation écrite préalable de Vorwerk. Les photographies ne peuvent pas être copiées, vendues ou reproduites de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Vorwerk.

3.4 Toute utilisation non autorisée, en ce inclus la reproduction des Recettes ou de l'Application ou le transfert des Recettes ou de l'Application à des tiers, est interdite.

4 Achats effectués sur Cookidoo®

4.1 Sur Cookidoo®, l'Utilisateur peut commander des produits (par exemple, les Recettes) et peut également souscrire à un abonnement Recettes.

4.2 Les caractéristiques principales des produits sont indiquées sur la page de l'article concerné.

4.3 L'Utilisateur pourra placer le(s) article(s) sélectionné(s) dans le panier d'achat. Le contenu du panier d'achat peut être modifié à tout moment.

4.4 En cliquant sur le bouton "Valider la commande", l'Utilisateur fait une offre ferme d'achat d'un produit ou d'un abonnement Cokidoo®, qui le lie juridiquement. L'offre est acceptée par Vorwerk au moyen d'une acceptation explicite ultérieure par e-mail. Le contrat n'a pas de force obligatoire avant l'acceptation de l'offre par Vorwerk.

5 Prix et modalités de paiement

5.1 L'Utilisateur paiera le prix convenu à Vorwerk.

5.2 Le prix total, composé du prix indiqué sur le site internet/l'Application, inclut la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que toutes les autres composantes du prix.

5.3 Le paiement est dû et exigible à la conclusion du contrat.

5.4 Les méthodes de paiements disponibles sont communiquées à l'Utilisateur avant toute commande. Vorwerk propose à l'Utilisateur de payer par carte de débit ou de crédit (Master Card ou Visa).

6 Livraison

Pour les biens immatériels (par exemple, les Recettes en format digital), la livraison a lieu au moment du paiement par l'Utilisateur.

7 Abonnement à Cookidoo®

7.1 L'Utilisateur peut souscrire aux Recettes ("Abonnement Cookidoo®"). L'Utilisateur peut utiliser les Recettes auxquelles il est abonné pendant la durée de l'Abonnement Cookidoo®. Après la résiliation de l'abonnement à Cookidoo®, l'Utilisateur ne pourra plus accéder aux Recettes.

7.2 L’abonnement Cookidoo® est souscrit pour une période minimale d’un an à compter de la date d’activation, renouvelée annuellement par tacite reconduction. Chacune des parties peut résilier sans préavis et avec effet immédiat l’abonnement Cookidoo® à la fin de chaque année.

7.3 Le droit de résiliation unilatérale dont disposent les deux parties reste inaltéré.

8 Informations légales obligatoires

8.1 Les offres de Vorwerk ne sont pas contraignantes.

8.2 En cliquant sur le bouton "Valider la commande", l'Utilisateur fait une offre ferme d'achat d'un produit ou d'un abonnement Cokidoo®, qui le lie juridiquement. L'offre est acceptée par Vorwerk au moyen d'une acceptation explicite ultérieure par e-mail. Le contrat n'a pas de force obligatoire avant l'acceptation de l'offre par Vorwerk.

8.3 Les seules langues disponibles pour la conclusion du contrat sont le français et le néerlandais.

8.4 Le texte du contrat n'est pas sauvegardé par Vorwerk. Cependant, il sera envoyé, par e-mail, à l'Utilisateur avec les présentes Conditions générales d'Utilisation.

8.5 L'Utilisateur peut se prévaloir de ses droits statutaires légaux quant à la garantie.

9 Droit de Rétractation

Les instructions suivantes concernent la rétractation quant à l'utilisation à durée illimitée prépayée et l'abonnement prépayé aux Recettes (Abonnement Cookidoo®).

Instructions concernent la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous (Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Suisse, cookidoo@cnudde.com) notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration non équivoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

9.1 Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

– A l'attention de:

Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Suisse

E-Mail: cookidoo@cnudde.com

– Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/ pour la prestation de service (*) ci-dessous

– Commandé le (*)/reçu le (*)

– Nom du (des) consommateur(s)

– Adresse du (des) consommateur(s)

– Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

– Date

__________

(*) Biffez la mention inutile.

10 Limites de responsabilité

10.1 La responsabilité de Vorwerk, en particulier concernant toute réclamation en matière d'indemnisation ou de remboursement des dépenses encourues sans effet, sera fondée uniquement sur la présente stipulation, et ce indépendamment de la nature juridique de la réclamation.

10.2 Vorwerk est responsable, conformément aux dispositions légales, en cas de négligence grave et intentionnelle, mais cependant, uniquement pour les dommages directs et non pour les dommages indirects ou perte de profit. Vorwerk est responsable, conformément aux dispositions légales, en cas de mort, préjudices corporels ou d'effets nocifs sur la santé.

10.3 Dans les autres cas que ceux-visés à l'article 10.2, Vorwerk est responsable uniquement pour les violations d'obligations contractuelles essentielles, limitées toutefois aux dommages directs et prévisibles.

10.4 Les présentes limitations de responsabilité s'appliquent également en faveur des employés, agents, représentants légaux et assistants de Vorwerk.

10.5 Toute responsabilité de Vorwerk quant aux garanties fournies ou pour les réclamations en matière de responsabilité des produits demeure non affectée.

10.6 Vorwerk n'est pas responsable pour les Recettes ou toute autre recommandation d'utilisation si, et dans la mesure où, les instructions d'utilisation et de sécurité n'ont pas été respectées.

10.7 Tout contenu publié par Vorwerk sur Cookidoo® et l'Application est élaboré avec la plus grande diligence. Cependant, Vorwerk ne garantit pas que le contenu est techniquement correct, complet et à jour.

11 Modification des Conditions générals d'Utilisation

Vorwerk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales d'Utilisation et de vente dans le cas où cela deviendrait nécessaire du fait de développements de Cookidoo® ou de l'Application, ou parce que de nouvelles fonctionnalités seraient mises en œuvre. Cependant, Vorwerk ne pourra pas modifier les stipulations relatives aux obligations essentielles des parties, ces dernières ne seront pas modifiées selon la manière exposée dans la présente stipulation. Vorwerk informera l'Utilisateur par écrit de toute modification des conditions, avant leur entrée en vigueur. Vorwerk informera l'Utilisateur séparément de toute nouvelle disposition, ainsi que de leur date d'entrée en vigueur. En outre, dans l'hypothèse où l'Utilisateur n'approuverait pas les nouvelles conditions générales d'utilisation et vente, Vorwerk garantira à l'Utilisateur une période de six semaines minimum, pendant laquelle il pourra résilier sans préavis son contrat sur base de ces nouvelles Conditions générales d'Utilisation. La résiliation de l'Abonnement Cookidoo® entrainera le remboursement des frais déjà payés pour le temps restant. Si l'Utilisateur ne résilie pas le contrat au cours de la période susmentionnée, les nouvelles conditions générales d'utilisation seront d'application à l'expiration de cette période. La résiliation doit être effectuée par écrit ou sous une autre forme de texte (par exemple, par e-mail). Au moment de la notification de la modification des Conditions générales d'Utilisation, Vorwerk informera l'Utilisateur de son droit de résiliation, de la période de résiliation applicable ainsi que des conséquences liées à au fait que l'Utilisateur demeure silencieux.

12 Dispositions Finales

12.1 L'interprétation des présentes Conditions générales d'Utilisation est régie par le droit Suisse, à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Toute disposition relative à la limitation du choix de la loi et toute application de dispositions obligatoires, en particulier du pays dans lequel l'Utilisateur – en tant que consommateur, a sa résidence habituelle, reste applicable et non affectée par les présentes stipulations.

12.2 Si une stipulation des présentes Conditions générales d'Utilisations s'avère incable pour une raison quelconque, les parties remplaceront la stipulation invalide par une stipulation valide se rapprochant le plus de l'objectif économique de la stipulation invalide. Les autres stipulations des présentes Conditions générales d'Utilisation ne seront pas affectées.

Privacybeleid

Privacy Policy

Nederlands

French

Privacybeleid voor het Thermomix® Receptenplatform (Cookidoo®), de Thermomix® App en de Thermomix® TM5

Datum: 15 april 2018

Inhoud

1 Algemeen

2 Verwerkingsverantwoordelijke

3 Platform en App

4 Trackingtools

5 Gegevensoverdracht tussen Vorwerk International, Volgen van gebruiksgedrag op Cookidoo® en de App

6 Volgen van gebruikersgedrag op uw Thermomix® TM5

7 Betalingsgegevens

8 E-mailmarketing

9 Verwijderen van gegevens, Bewaring van gegevens

10 Gebruik van Gebruiksgegevens

11 Ontvangers van persoonsgegevens

12 Uw gegevensbeschermingsrechten

13 Recht om een klacht in te dienen

14 Gegevensbeveiliging

15 Status van de gegevensbeschermingsverklaring

16 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

1 Algemeen

1.1 De volgende bepalingen stellen vast hoe Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Zwitserland ("Vorwerk International") enVorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, Mühlenweg 17-37, 42270 Wuppertal, Duitsland (“Lokale Vorwerk-entiteit”, beide bedrijven gezamenlijk de “Vorwerk-groepsbedrijven”) behandelen uw persoonsgegevens met betrekking tot het "Thermomix® Receptenplatform" (“Cookidoo®” of “Platform”), de Thermomix® mobiele app "TM App" App”) en de "Vorwerk Thermomix® TM5", een keukenapparaat met optionele internetverbinding (“Thermomix® TM5”).

1.2 Vorwerk International is de leverancier van Cookidoo® en de App, terwijl een gemachtigde distributeurde Thermomix® TM5 distribueert.

1.3 Uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens wordt hieronder gegeven in de gegevensbeschermingsverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

1.4 U kunt deze privacygegevens op elk moment terugvinden in de App, opvragen via Cookidoo® onder Help| Gegevensbescherming of via Privacy Policy of, als de Thermomix® TM5 verbonden is met het Internet via de Cook-Key®, kunt u de gegevens terugvinden in de Thermomix® TM5 onder het menu Instellingen | Privacy | Privacybeleid.

2 Verwerkingsverantwoordelijke

Vorwerk International is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle gegevens die verwerkt worden zoals hieronder beschreven. In bepaalde gevallen, die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen gegevens echter worden overgedragen aan andere rechtspersonen die vervolgens verwerker van dergelijke overgedragen gegevens zullen zijn. Uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens wordt hieronder gegeven in dit beleid. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met dpo@vorwerk.ch

3 Platform en App

3.1 De volgende bepalingen van dit deel 3, zijn enkel van toepassing op het gebruik van Cookidoo® en de App. Ze zijn niet van toepassing op de Thermomix® TM5.

3.2 Indien u de Apple iOS versie van de App downloadt, zal dit verwerkt worden via de App store "iTunes", zoals uitgebaat door Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten (“Apple, Inc”) voor het functioneren van de App en de gegevens zullen doorgegeven worden aan Apple, Inc. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Apple, Inc.: ga naar Privacy.

3.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking

3.3.1 Wanneer u Cookidoo® raadpleegt via de App of via een ander toestel, zullen de volgende gegevens om technische redenen automatisch aan Vorwerk International doorgegeven worden: IP-adres, datum en tijd, hoeveelheid van gegevens die overgedragen werden, apparaat waarmee toegang verkregen werd, besturingssysteem van het apparaat waarmee toegang verkregen werd, notificatie of de toegang al dan niet slaagde.

3.3.2 De voorgaande gegevens worden gebruikt om u technisch in staat te stellen om Cookidoo® en de App te gebruiken en om de contractuele relatie te beheren. Bovendien kunnen de gegevens verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de aan u aangeboden diensten te verbeteren, dit op pseudonieme basis. U kunt zich verzetten tegen dergelijk gebruik van uw gegevens. Zie deel 12.4 voor verdere informatie.

3.4 Gegevens ingegeven door de Gebruiker

3.4.1 Alvorens u Cookidoo® en de App kunt gebruiken, moet u een gebruikersaccount aanmaken. Hiervoor moet u uw e-mail adres en een paswoord ingeven. Deze gegevens zijn vereist opdat een gebruikersaccount voor u gecreëerd en beheerd kan worden. U kunt eventueel uw naam en geboortedatum opgeven. Gelieve op te merken dat uw gebruikersaccount gelinkt kan worden aan uw Thermomix® TM5 als de Thermomix® TM5 verbonden is met het Internet via de Cook-Key® en als u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig deel 6.2.

3.4.2 U kunt verder bijkomstige gegevens verschaffen, zoals boodschappenlijstjes bijgehouden op Cookidoo® of verdere gegevens verstrekken bij het gebruik van de wekelijkse planner die aangeboden wordt op Cookidoo®. Het verstrekken van deze gegevens is optioneel.

3.5 Cookies

3.5.1 Wij gebruiken cookies op Cookidoo® voor ons legitieme belang om u de beste gebruikerservaring te bieden bij uw bezoek aan onze website. Cookies zijn kleine bestandsgegevens die opgeslagen worden in uw browser en die gegevens bevatten.

3.5.2 U kunt het gebruik van cookies uitschakelen en bestaande cookies verwijderen uit uw browser. Voor meer informatie check de helpfunctie van uw browser.

3.5.3 Wanneer u de opslag van cookies verhindert door uw browserinstellingen in die zin aan te passen, kan het zijn dat u niet alle functies van Cookidoo® ten volle kan benutten.

4 Trackingtools

4.1 Tracking en Analysetechnologieën

4.1.1 Wij gebruiken de volgende tracking- en analysetechnologieën die derde partijen leveren. Al deze technologieën gebruiken cookies. Deze trackingtools zullen gebruikt worden binnen Cookidoo® en binnen de App, zelfs wanneer u niet ingelogd bent op uw gebruikersaccount.

4.1.2 Op vraag van Vorwerk International, verzamelen de hieronder vermelde leveranciers gegevens om uw gebruik van Cookidoo® en de App op anonieme wijze te analyseren, om rapporten samen te stellen over uw activiteiten op Cookidoo® en binnen de App, en om verdere diensten aan Voorwerk International te leveren in verband met het gebruik van Cookidoo® en de App. Het IP-adres dat doorgegeven wordt via uw browser in de context van de volgende technologieën zal door de leveranciers niet gecombineerd worden met andere gegevens.

4.1.3 De door de leveranciers verzamelde gegevens zullen in anonieme gebruikersprofielen verzameld worden. Ze zullen niet in verband gebracht worden met uw gebruikersprofiel op Cookidoo®.

4.2 Google Analytics en Google Tag Manager

4.2.1 Het Platform en de App gebruiken Google Analytics en de Google Tag Manager, webanalysediensten die geleverd worden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De informatie die door deze cookies gegenereerd wordt met betrekking tot uw gebruik van Cookidoo® en de App wordt doorgaans doorgestuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten n wordt daar bewaard.

4.2.2 Aangezien de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd is op Cookidoo® en de App, zal uw IP-adres verkort worden door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten binnen de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal Google het volledige IP-adres doorgeven naar een Google-server in de Verenigde Staten, en dit adres daar verkorten.

4.2.3 U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die de cookie genereert in verband met uw gebruik van Cookidoo® en de App (met inbegrip van uw IP-adres), alsook voorkomen dat deze gegevens verwerkt worden door Google, door de browserplug-in te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u de opslag van cookies in overeenstemming met deze bepalingen verhindert, kunt u mogelijk niet alle functies van Cookidoo® en de App volledig gebruiken.

4.3 New Relic Browser

4.3.1 Om de beschikbaarheid en prestaties van onze servers te kunnen nagaan, wat onze legitieme belangen dient om aan u diensten te leveren, gebruiken wij de webanalysedienst "New Relic Browser", aangeboden door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Technische prestatiedata zoals respons- en laadtijden van websites zullen worden verzameld en bewaard door New Relic en verstrekt aan Vorwerk International. Deze gegevens zullen geanalyseerd worden om onze serverprestaties te verbeteren. Hiervoor zullen gebruikersprofielen die geen persoonsgegevens bevatten gebruikt worden op pseudonieme basis. Voor meer informatie over het privacybeleid van de New Relic Browser, zie https://newrelic.com/privacy.

4.4 Gegevensuitwisseling met wetshandhavingsautoriteiten

4.4.1 We behouden ons het recht voor om informatie te delen die relevant is om criminele handelingen te voorkomen en vervolgen in het geval we enig onwettig gedrag met betrekking tot het gebruik van Cookidoo of Thermomix® TM5 waarnemen, met het legitieme belang om ons bedrijf en andere gebruikers van Cookidoo of Thermomix te beschermen ® TM5.

4.4.2 Bij gegevensuitwisseling met wetshandhavingsinstanties verbinden we ons ertoe om officieel erkende procedures te volgen

5 Volgen van gebruiksgedrag op Cookidoo® en de App

5.1 De volgende bepalingen van dit deel 5 zijn alleen van toepassing op het gebruik van Cookidoo®, de App en uw gegevens op het bestelformulier voor de Thermomix® TM5. Ze zijn niet van toepassing op gegevensverzameling door de Thermomix® TM5 zelf.

5.2 Indien u uw toestemming hebt gegeven zoals hieronder beschreven, geldt het volgende:

5.2.1 Vorwerk International zal uw bezoeken aan Cookidoo® en uw gebruik van de App volgen en analyseren welke producten u hebt bekeken of gekocht en wanneer. Vorwerk International zal verder ook volgen welke functies van Cookidoo® en de App u heeft gebruikt en hoe u deze gebruikte. Daarom zal Vorwerk International de gegevens van uw gebruikersaccount ook combineren met de gegevens verzameld via Google Analytics en de Google Tag Manager (zie deel 4.2).

5.2.2 Vorwerk International zal de voorgaande gegevens gebruiken voor onderzoek naar uw gebruiksgedrag dat ons rechtmatige belang dient om:

beter te begrijpen hoe u en andere gebruikers van de Thermomix® TM5 Cookidoo® en de App gebruiken;

u te voorzien van inhoud en aanbiedingen die overeenkomen met uw mogelijke interesses; en

om onze diensten en producten te verbeteren.

5.2.3 Op basis van bovenstaande informatie zullen inhoud en aanbevelingen worden weergegeven op Cookidoo®, in de App of op andere websites of apps van Vorwerk International en binnen marketingmails, voor zover u bovendien instemde met de ontvangst van dergelijke marketingmails.

Indien u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor voorgaande doeleinden, heeft u de volgende verklaring van toestemming gedaan in de privacyinstellingen op Cookidoo® of in de App:

Ontvang relevantiesuggesties: Tracking en Analyse

Ik ga ermee akkoord dat de volg- en analysetechnologieën Google Analytics, Google Tag Manager en New Relic Browser gebruikt worden. Bijgevolg mag Vorwerk International cookies instellen om mijn gebruikersgedrag te volgen en te analyseren om hun producten en diensten te verbeteren. Voor dezelfde doeleinden mag Vorwerk International de gegevens van Cookidoo® koppelen aan de gegevens over het gebruik van mijn Thermomix® TM5 als ik bovendien mijn voorafgaande toestemming heb gegeven voor het volgen van gebruiksgedrag op mijn Thermomix® TM5. Verdere informatie over deze toestemming is terug te vinden in deel 5 van het Privacybeleid.

Aanvullende Informatie

Verdere informatie over het volgen en de analyse van mijn gebruikersgedrag en informatie over uitschrijven van dergelijke verzameling en opslag van gegevens door middel van volg- en analysetechnologieën zijn uiteengezet in deel 4 van het Privacybeleid. Informatie over de verwijdering van cookies kan u vinden in deel 3.5 van het Privacybeleid.

Marketing via e-mail en via de telefoon zal echter alleen plaatsvinden in het geval ik extra toestemming heb gegeven.

Ik kan te allen tijde mijn toestemming intrekken door bijvoorbeeld een mail te sturen naar cookidoo@cnudde.com of door mijn privacyinstellingen op Cookidoo® onder het TM gebruikersprofiel of binnen de App te wijzigen.

Verdere informatie over deze toestemming is terug te vinden in deel 5 van het Privacybeleid.

5.2.4 U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, door bijvoorbeeld een mail te sturen naar cookidoo@cnudde.com of door uw privacyinstellingen op Cookidoo® onder het TM gebruikersprofiel of binnen de App te wijzigen.

6 Volgen van gebruikersgedrag op uw Thermomix® TM5

6.1 De volgende bepalingen zoals hieronder in dit deel6 uiteengezet zijn enkel van toepassing op het gebruik van de Thermomix® TM5 en enkel indien de Thermomix® TM5 verbonden is met het internet via de Cook-Key®. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik van Cookidoo® en de App.

6.2 Indien u uw toestemming hebt gegeven zoals hieronder beschreven, geldt het volgende:

6.2.1 In het geval dat u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven, zal de Thermomix® TM5 gegevens over het gebruik van uw Thermomix® TM5 overdragen aan Vorwerk International, zoals gedefinieerd in deel 1.1.De gegevens verzameld door Vorwerk International over het gebruik van uw Thermomix® TM5 bestaat uit de Thermomix® TM5 toestelidentificatie (TM5 apparaat-ID) en Cook-Key® ID, uw IP-adres, uw land en regio bepaald door uw IP-adres, uw voorkeuren, gebruik van receptenchips, foutberichten in geval van begeleid koken de naam van het recept en het recept -ID, datum en tijd van elk gebruik. Vorwerk International zal dus volgen welke recepten klaargemaakt worden en welke functies van het toestel gebruikt worden op welk tijdstip en welke datum.

6.2.2 Vorwerk International zal de gegevens zoals hierboven vermeld gebruiken voor onderzoek naar uw gebruikersgedrag

om beter te begrijpen hoe u en andere gebruikers van de Thermomix® TM5 de Thermomix® TM5 gebruiken, en

u te voorzien van inhoud en aanbiedingen die overeenkomen met uw mogelijke interesses; en

om onze diensten en producten te verbeteren.

6.2.3 Daarnaast zal Vorwerk International op basis van de legitieme belangen om de connectiviteit van de Cook-Key® te verbeteren, het gebruikte type verbinding, het aantal en de duur van succesvolle en mislukte verbindingen, service set identifier (SSID) bijhouden, registreren en analyseren en het aantal gebruikte netwerken en in het geval van mislukte verbindingen, de reden voor de fout in de vorm van een foutcode, bijhouden.

6.2.4 Afhankelijk van de verzamelde informatie zoals uitgelegd in punt 6.2.1., zullen inhoud en aanbevelingen worden weergegeven op Cookidoo®, in de App, op de Thermomix® TM5 of op andere websites of apps van Vorwerk International en in marketingmails, voor zover u bovendien heeft ingestemd met de ontvangst van dergelijke marketingmails.

6.2.5 Wederom op grond van uw toestemming, kan Vorwerk International bovendien uw Thermomix® Adviseur voorzien van de gegevens over uw gebruik van de Thermomix® TM5. Op basis van de bovenstaande informatie kan uw Thermomix® Adviseur contact met u opnemen om u inhoud en aanbiedingen te bieden die passen bij uw mogelijke interesses. Contact via telefoon of e-mail zal alleen plaatsvinden als u bovendien heeft ingestemd met de ontvangst van dergelijke telefoontjes of marketingmails.

6.3 Indien u heeft toegestemd tot de verwerking van uw gegevens met betrekking tot het gebruik van uw Thermomix® TM5, heeft u de volgende verklaring van toestemming gedaan tijdens het instellen van de netwerkverbinding van de Thermomix® TM5:

Ik ga ermee akkoord dat mijn gebruik van de Thermomix® TM5 kan worden gevolgd en overgedragen aan Vorwerk International en aan mijn Thermomix® Adviseur , beide gedefinieerd in deel 1.1 van het Privacybeleid,en dat deze bedrijven en mijn Thermomix® Adviseur mijn gebruiks-gedrag kunnen analyseren om de producten en dienstente verbeteren en om mij inhoud en aanbiedingen te bieden die passen bij mijn mogelijke interesses. Als ik op Cookidoo® een gebruikersaccount heb geopend, stem ik er ook mee in dat Vorwerk International de overgedragen gegevens met die gebruikersaccount kunnen koppelen voor de bovengenoemde doeleinden, als ik mijn voorafgaande toestemming heb gegeven voor het volgen en analyseren van Cookidoo® volgens deel 5.2.4 van het Privacybeleid.

Verdere informatie is uiteengezet in deel 6 van het Privacybeleid. Ik kan deze functie uit- (en weer aan-) zetten op eender welk moment door mijn privacyinstellingen te veranderen in het instellingenmenu.

6.4 U kan uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst door uw privacyinstellingen te wijzigen in het instellingenmenu Instellingen Privacy | Privacybeleid op de Thermomix® TM5. Om vervolgens de verzamelde gegevens over het gebruik van uw Thermomix® TM5 te anonimiseren, synchroniseert u uw Thermomix® TM5 met Cookidoo® na het intrekken van uw toestemming.

6.5 Als Vorwerk uw Thermomix® TM5 tijdens servicebezoeken benadert, mag Vorwerk International gegevens over het gebruik van uw Thermomix® TM5 kopiëren en gebruiken en op uw Thermomix® TM5 opslaan voor onderhoudsdoeleinden.

7 Betalingsgegevens

7.1 De volgende bepalingen van dit deel 7, zijn enkel van toepassing op het gebruik van Cookidoo® en de App. Ze zijn niet van toepassing op de Thermomix® TM5.

7.2 Wanneer u recepten aankoopt op Cookidoo®, zal u betalingsgegevens moeten doorgeven opdat uw betaling kan doorgaan (afhankelijk van de betalingswijze, bijvoorbeeld een kaartnummer). Uw betaling zal verwerkt worden via een externe betalingsleverancier Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland.

7.3 Wanneer u de App aankoopt, zal u betalingsgegevens moeten doorgeven opdat uw betalingen verwerkt kunnen worden (afhankelijk van de betalingswijze, bijvoorbeeld een kaartnummer). Uw betaling zal worden verwerkt via de Appstore.

8 E-mailmarketing

8.1 Vorwerk International stuurt regelmatig via e-mail informatie over speciale aanbiedingen en kortingsacties. In de marketingmails krijgt u ook informatie over Vorwerk, over de producten van Vorwerk en over huidige aanbiedingen en enquêtes, op voorwaarde dat u ervoor bent ingeschreven. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor marketingmails door u af te melden voor deze dienst op Cookidoo®, of door te klikken op de uitschrijvingslink aan het einde van elke marketingmail.

8.2 Als u toestemming hebt gegeven de ontvangst van marketingmails, heeft u de volgende toestemmingsverklaring afgegeven:

Ik ga ermee akkoord dat mijn contactgegevens worden opgeslagen en gebruikt door Vorwerk International Strecker & Co. voor e-mailreclame (bijv. informatie over speciale aanbiedingen en kortingsacties)

Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar cookidoo@cnudde.com. Bovendien bevat elke verzonden e-mail een link om u uit te schrijven voor toekomstige e-mailadvertenties. Verdere informatie over het gebruik van persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid.

9 Verwijderen van gegevens, Bewaring van gegevens

9.1 U kunt uw gebruikersaccount op Cookidoo® volledig verwijderen. Stuur hiervoor gewoon een e-mail met het onderwerp "verwijder mijn profiel" naar cookidoo@cnudde.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van Cookidoo® en de App niet langer mogelijk is nadat het gebruikersaccount is verwijderd.

9.2 U kunt

de gegevens die zijn opgeslagen op de Thermomix® TM5 verwijderen met behulp van de fabrieksresetfunctie in het instellingsmenu van de TM5; zie deel 6.4 voor meer informatie over hoe u uw toestemming voor het volgen van gebruiksgedrag op uw Thermomix® TM5 kunt intrekken;

de netwerkinstellingen op uw Thermomix® TM5 die via de Cook-Key® met het internet zijn verbonden verwijderen via de netwerkresetfunctie in het instellingsmenu van de TM5;

de recepten opgeslagen op de Cook-Key® verwijderen met behulp van de Cook-Key®-resetfunctie in het instellingsmenu van de TM5.

9.3 Vorwerk International zal uw gegevens bijhouden voor zover nodig en toegestaan, dit is in het bijzonder van toepassing voor boekhoudkundige gegevens die verband houden met uw aankopen. De criteria die wij gebruiken om de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens te bepalen, omvatten de bewaarvereisten onder toepasselijke wetten, voorschriften en onze operationele vereisten, zoals accountbeheer, het mogelijk maken van klantrelatiebeheer en het reageren op juridische claims, klachten en regelgevende en wetshandhavingsverzoeken.

10 Gebruik van Gebruiksgegevens

10.1 Uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u toe te laten de diensten aangeboden door Vorwerk International te gebruiken ("Gebruiksgegevens") zullen gebruikt worden voor het beheer van de contractuele relatie. Dergelijke Gebruiksgegevens zullen bestaan uit uw gebruiks-ID, informatie over het begin en einde van het gebruik en met betrekking tot de omvang van het gebruik, alsook informatie over de aan u geleverde diensten en gegevens zoals omschreven in deel 3.4.

10.2 Gebruiksgegevens kunnen door de Vorwerk International-groepsbedrijven gebruikt worden in anonieme vorm indien nodig, met als doeleinden adverteren, marktonderzoek, verbeteren van diensten en aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen. U kan zich verzetten tegen het aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen. Zie deel 11.2 voor verdere informatie over hoe u zich hiertegen kan verzetten.

10.3 Uw gegevens kunnen verder ook gebruikt worden voor de doeleinden uiteengezet in delen 3, 5, 6 en 8 voor zover u hiertoe uw toestemming hebt gegeven.

11 Ontvangers van persoonsgegevens

11.1 Bij het verlenen van diensten aan u kunnen we persoonsgegevens delen met personen die namens ons optreden of op een andere manier betrokken zijn bij de transactie, waaronder:

serviceproviders met wie persoonsgegevens worden gedeeld, en andere zakenpartners die ons diensten verlenen, zoals IT-hostingproviders, communicatiediensten, betaaldiensten, klantenservice.

de ontvangers van hierboven genoemde personen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Tenzij het land waarnaar de gegevens worden overgedragen, volgens de Europese Commissie een land is met een passend beschermingsniveau, eist Vorwerk van dergelijke ontvangers dat zij zich houden aan gegevensbeschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de gegevensverwerkingsovereenkomst en standaardcontractbepalingen.

12 Uw gegevensbeschermingsrechten

12.1 U kunt uw gegevensbeschermingsrechten afdwingen door contact op te nemen met de klantenservice of de functionaris voor gegevensbescherming op e-mailadres: dpo@vorwerk.ch

12.2 U hebt het recht om te vragen dat Vorwerk International u toegang verschaft tot en/of informatie verstrekt over de gegevens die Vorwerk International heeft opgeslagen met betrekking tot uw persoon of uw pseudoniem

12.3 U hebt recht op informatie over de door ons verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens en indien van toepassing recht op correctie van gegevens in het geval dat uw persoonsgegevens onjuist zijn.

12.4 U hebt het recht om gegevensverwerking te weigeren en te beperken of om te vragen gegevens te verwijderen. Deze rechten zijn niet absoluut onder de AVG, omdat het soms van groot belang is om de gegevensverwerking voort te zetten, maar we zullen uw verzoek in overweging nemen en u in kennis stellen van de uitkomst. U kunt ook bezwaar maken tegen direct marketing door op "Afmelden" te klikken in een van onze e-mails die u wordt toegestuurd.

12.5 Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er rekening mee dat intrekking van de toestemming geen invloed mag hebben op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

12.6 Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming of wanneer gegevensverwerking vereist is voor het aangaan of uitvoeren van het contract met ons, heeft u mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke.

12.7 In die gevallen waarin we uw persoonsgegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering, wordt u geïnformeerd over dergelijke gegevensverwerking, de logica en wordt u geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van dergelijke verwerking. U hebt het recht om de beslissing te betwisten op basis van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering door rechtstreeks contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dat wordt weergegeven aan het einde van het beleid.

12.8 Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, de openbaarmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, gegevensportabiliteit, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dat aan het einde van het beleid staat vermeld.

13 Recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent met een aspect van de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door Vorwerk International Strecker & Co., willen we dit graag met u doornemen en bespreken en kijken hoe kunnen we de situatie kunnen verbeteren. Niettemin kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

14 Gegevensbeveiliging

Bij Vorwerk hebben we passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot doorgegeven, opgeslagen of andere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

15 Status van de gegevensbeschermingsverklaring

De gegevensbeschermingsverklaring werd bijgewerkt in april 2018. We behouden ons het recht voor om de kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen in het geval er enige wijzigingen in de gegevensverwerking zijn. In het geval dat de gegevensbeschermingsverklaring is bijgewerkt, zullen wij stappen ondernemen om u op de gepaste manier op de hoogte te brengen van de update, bijvoorbeeld via uw account of op een andere manier in het geval dat dit geschikter is, bijvoorbeeld e-mail.

16 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Vorwerk International Strecker & Co.

Wolleraustrasse 11a, POB 261

CH – 8807 Freienbach

E-mailadres: dpo@vorwerk.ch

______________________________________________________________________


Politique de confidentialité pour la Plateforme de recettes Thermomix® Thermomix® (Cookidoo®), l’app Thermomix® et le Thermomix® TM5

Date : Le 15 avril 2018

Table des matières

1 Dispositions générales

2 Responsable du traitement

3 Plateforme et App

4 Outils de suivi

5 Transfert de données entre Vorwerk International, Suivi du comportement d'utilisation sur Cookidoo® et l’app

6 Suivi du comportement d'utilisation sur votre Thermomix® TM5

7 données de paiement

8 Marketing par e-mail

9 Suppression et conservation des données

10 Utilisation des données d'utilisation

11 Destinataires de vos données à caractère personnel

12 Vos droits en matière de protection des données

13 Droit de déposer une plainte

14 Sécurité des données

15 Statut de l'avis de protection des données

16 Coordonnées du Délégué à la protection des données

1 Dispositions générales

1.1 Les dispositions suivantes établissent la façon dont Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Suisse (« Vorwerk International ») traite vos données à caractère personnel concernant la « Plateforme de recettes Thermomix® » (« Cookidoo® » ou « Plateforme »), l’app mobile Thermomix® « Appli TM » (« Appli ») et le « Thermomix® TM5 de Vorwerk », un appareil de cuisine doté d'une connexion internet en option (« Thermomix® TM5 »).

1.2 Vorwerk International est le fournisseur de Cookidoo® et de l’apptandis qu’un distrubteur autorisé distribue le Termomix® TM5.

1.3 Vous trouverez des informations détaillées sur la gestion de vos données ci-dessous, dans l'avis de protection des données. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter le Délégué à la protection des données.

1.4 Vous pouvez accéder à ces informations relatives au respect de la vie privée à tout moment au sein de l’app, en les récupérant à partir de Cookidoo® à la rubrique Aide | Protection des données ou sur Mentions Legales, si le Thermomix® TM5 est connecté à Internet via la Cook-Key®, en y accédant via le Thermomix® TM5 dans le menu Réglages | Confidentialité | Politique de confidentialité.

2 Responsable du traitement

Vorwerk International est le responsable du traitement concernant l'ensemble des données traitées tel que décrit dans ce qui suit. Toutefois, dans certains cas décrits dans la présente Politique de confidentialité, les données peuvent être transférées à d'autres personnes morales qui seront alors le sous-traitant pour ces données transférées. Vous trouverez des informations détaillées sur la gestion de vos données ci-dessous dans la politique. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter dpo@vorwerk.ch

3 Plateforme et App

3.1 Les dispositions suivantes de cette section 3 s'appliquent uniquement à l'utilisation de Cookidoo® et de l’app. Elles ne s'appliquent pas concernant le Thermomix® TM5.

3.2 Si vous téléchargez l’app dans sa version Apple iOS, elle sera traitée via l'App store « iTunes » exploité par Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Californie 95014, États-Unis (« Apple, Inc ») aux fins de l'exploitation de l’app, et les données seront transférées à Apple, Inc. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données par Apple, Inc., rendez-vous à l'adresse Privacy.

3.3 Collecte automatisée des données

3.3.1 Lorsque vous accédez à Cookidoo® via l’app ou via un autre appareil, pour des raisons techniques, les données suivantes sont automatiquement transmises à Vorwerk International : Adresse IP, date et heure, quantité de données transmises, appareil d'accès, système d'exploitation fonctionnant sur l'appareil d'accès, notification du succès de l'accès.

3.3.2 Les données susmentionnées seront utilisées pour vous permettre, d'un point de vue technique, d'utiliser Cookidoo® et l’app et pour gérer la relation contractuelle. En outre, les données peuvent être évaluées à des fins statistiques et pour améliorer le service proposé sous une forme pseudonymisée. Vous pouvez vous opposer à cette utilisation de vos données. Voir la section 12.4 pour en savoir plus.

3.4 données saisies par l'utilisateur

3.4.1 Avant de pouvoir utiliser Cookidoo® et l’app, vous devez créer un compte utilisateur. À cette fin, vous devez saisir une adresse e-mail et un mot de passe. Ces données sont obligatoires pour créer et administrer le compte utilisateur pour vous. En outre, vous pouvez saisir votre nom et votre date de naissance, mais ces informations sont facultatives. Veuillez noter que votre compte utilisateur peut être connecté à votre Thermomix® TM5 si celui-ci est connecté à Internet via la Cook-Key® et si vous avez accordé votre consentement en vertu de la section 6.2.

3.4.2 Par ailleurs, vous pouvez fournir des données supplémentaires, comme les listes d'achat conservées sur Cookidoo® ou fournir des données dans le cadre de l'utilisation du planning hebdomadaire comme proposé sur Cookidoo®. Ces données sont facultatives.

3.5 Cookies

3.5.1 Nous utilisons des cookies sur Cookidoo® qui servent notre intérêt légitime à vous proposer la meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site. Les cookies sont des ensembles de données qui sont stockés par votre navigateur web et qui contiennent des données.

3.5.2 Vous pouvez également désactiver l'utilisation des cookies et retirer les cookies existants sur votre navigateur web. Pour en savoir plus, veuillez lire la rubrique aide de votre navigateur.

3.5.3 Si vous empêchez le stockage de cookies en paramétrant votre navigateur à cet effet, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités sur Cookidoo®.

4 Outils de suivi

4.1 Technologies de suivi et d’analyse

4.1.1 Nous utilisons les technologies de suivi et d'analyse suivantes qui nous sont fournies par des fournisseurs tiers. Toutes ces technologies utilisent des cookies. Ces outils de suivi seront utilisés sur Cookidoo® et au sein de l’app, même si vous n'êtes pas connecté à votre compte utilisateur.

4.1.2 Pour le compte de Vorwerk International, les fournisseurs indiqués ci-dessous collectent des informations afin d'analyser votre utilisation de Cookidoo® et de l’app de façon anonymisée, pour compiler des rapports sur vos activités sur Cookidoo® et au sein de l’app, et pour fournir d'autres services à Vorwerk International relatifs à l'utilisation de Cookidoo® et de l’app. L'adresse IP transférée par votre navigateur dans le cadre des technologies suivantes ne sera pas combinée avec d'autres données par les fournisseurs.

4.1.3 Les données collectées par les fournisseurs seront collectées dans des profils utilisateur anonymisés. Elles ne seront pas liées à votre profil utilisateur sur Cookidoo®.

4.2 Google Analytics et le Gestionnaire de balises

4.2.1 La Plateforme et l’app utilisent Google Analytics et le Gestionnaire de balises de Google, qui sont tous deux des services d'analyse d'internet fournis par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis (« Google »). Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation de Cookidoo® et de l’app sont généralement transférées à un serveur Google aux États-Unis et y sont conservées.

4.2.2 Alors que la fonction d'anonymisation de l'IP est activée sur Cookidoo® et l’app, votre adresse IP sera raccourcie par Google dans les États membres de l'Union européenne ou d'autres états parties au Contrat dans l'Espace économique européen. Exceptionnellement, Google transférera l'adresse IP complète à un serveur Google aux États-Unis, où elle sera raccourcie.

4.2.3 Vous pouvez empêcher la collecte par Google des données générées par le cookie et se rapportant à votre utilisation de Cookidoo® et de l’app (y compris votre adresse IP), ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur fourni au lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Si vous empêchez la conservation de cookies conformément à cette clause, vous ne serez peut-être pas en mesure d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités sur Cookidoo® et l’app.

4.3 Nouveau navigateur Relic

4.3.1 Pour la surveillance de la disponibilité et de la performance de nos serveurs en ligne avec notre intérêt légitime à vous fournir des services, nous utilisons le service d'analyse web « Nouveau navigateur Relic», proposé par New Relic Inc. 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, États-Unis. Les données techniques de performance telles que les temps de réponse et de chargement des sites Web seront collectées et conservées par New Relic et fournies à Vorwerk International ; ces données seront analysées dans le but d'améliorer les performances de notre serveur. À cette fin, les profils utilisateur qui ne contiennent pas de données à caractère personnel seront utilisés de façon pseudonymisée. Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité relative au Nouveau navigateur Relic, rendez-vous à l'adresse https://newrelic.com/privacy.

4.4 Partage des données avec les forces de l'ordre

4.4.1 Nous nous réservons le droit de partager les informations servant à la prévention et à la poursuite d'actes criminels si nous observons un comportement illégal en lien avec l'utilisation de Cookidoo ou du Thermomix® TM5 si cela sert notre intérêt légitime à protéger notre activité et d'autres utilisateurs de Cookidoo ou du Thermomix® TM5.

4.4.2 Lorsque nous partageons des données avec les forces de l'ordre, nous nous engageons à suivre les procédures officiellement reconnues

5 Transfert de données entre Sociétés du Groupe Vorwerk, Suivi du comportement d'utilisation sur Cookidoo® et l’app

5.1 Les dispositions suivantes de cette section 5 s'appliquent uniquement à l'utilisation de Cookidoo®, de l’app et de vos données fournies dans le formulaire de commande pour le Thermomix® TM5. Elles ne s'appliquent pas concernant les données collectées par le Thermomix® TM5.

5.2 Si vous avez accordé votre consentement tel qu'indiqué ci-dessous, ce qui suit s'applique :

5.2.1 Vorwerk International suivra et analysera vos visites sur Cookidoo® et votre utilisation de l’app et les produits que vous avez consultés ou achetés, et quand vous l'avez fait. En outre, elles suivront les fonctionnalités de Cookidoo® et de l’app que vous avez utilisées et la façon dont vous les avez utilisées. À cette fin, Vorwerk International combinera également les données collectées à l'aide de Google Analytics et du Gestionnaire de balises Google (voir la section 4.2) avec votre compte utilisateur.

5.2.2 Vorwerk International utilisera les données susmentionnées à des fins d'étude concernant votre utilisation, en ligne avec notre intérêt légitime à :

mieux comprendre la façon dont vous et les autres utilisateurs du Thermomix TM5 utilisez Cookidoo® et l’app, et

afin de vous fournir un contenu et des offres correspondant à vos centres d'intérêt éventuels, et

afin d'améliorer les services et les produits.

5.2.3 Sur la base des informations précédentes, le contenu et les recommandations seront affichés sur Cookidoo®, dans l’app ou sur d'autres sites ou applications de Vorwerk International et dans les e-mails marketing, si vous avez également consenti à la réception de ces e-mails marketing.

Si vous avez donné votre consentement au traitement des données aux fins susmentionnées, vous avez émis la déclaration de consentement suivante dans les paramètres de confidentialité sur Cookidoo® ou au sein de l’app :

Obtention de suggestions pertinentes : Suivi et analyse

J'accepte que les technologies de suivi et d'analyse Google Analytics, le Gestionnaire de balises Google, et le Nouveau navigateur Relic soient utilisés. En conséquence, Vorwerk International peut placer des cookies afin de suivre et d'analyser mon comportement d'utilisation dans le but d'améliorer leurs produits et services. Pour les mêmes motifs, Vorwerk International peut établir un lien entre les données de Cookidoo® et celles de mon comportement d'utilisation de mon Thermomix® TM5 si j'ai accordé mon consentement préalable au suivi de mon comportement d'utilisation de mon Thermomix® TM5. De plus amples détails sur cette déclaration de consentement sont fournis à la section 5 de la Politique de confidentialité.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur le suivi et l'analyse de mon comportement d'utilisation et sur les modalités de désistement de la collecte et du stockage des données collectées par les technologies de suivi et d'analyse, reportez-vous à la section 4 de la Politique de confidentialité. Pour en savoir plus sur la façon de supprimer les cookies, rendez-vous à la section 3.5 de la Politique de confidentialité.

Nous sommes susceptibles de recourir au marketing par e-mail et par téléphone, mais uniquement si nous avons votre consentement distinct à cet effet.

Je peux retirer mon consentement à tout moment, par ex. en envoyant un e-mail à cookidoo@cnudde.com ou en modifiant mes paramètres de confidentialité sur Cookidoo® dans le profil utilisateur TM ou au sein de l’app.

Pour en savoir plus sur cette déclaration de consentement, consultez-la section 5 de la Politique de confidentialité.

5.2.4 Vous pouvez retirer mon consentement à tout moment, par ex. en envoyant un e-mail à cookidoo@cnudde.com ou en modifiant vos paramètres de confidentialité sur Cookidoo® dans le profil utilisateur TM ou au sein de l’app.

6 Suivi du comportement d'utilisation sur votre Thermomix® TM5

6.1 Les dispositions suivantes de la présente section 6 s'appliquent uniquement à l'utilisation du Thermomix® TM5 et uniquement si celui-ci est connecté à Internet via la Cook-Key®. Elles ne s'appliquent pas à l'utilisation du Cookidoo® et de l’app.

6.2 Si vous avez accordé votre consentement tel qu'indiqué ci-dessous, ce qui suit s'applique :

6.2.1 Si vous avez préalablement accordé votre consentement, le Thermomix® TM5 transférera des données sur l'utilisation que vous faites de votre Thermomix® TM5 à Vorwerk International tel que défini à la section 1.1. Les données collectées par Vorwerk International sur l'utilisation de votre Thermomix® TM5 comprennent l'identifiant d'appareil du Thermomix® TM5 (identifiant d'appareil TM5) et l'identifiant de la Cook-Key®, votre adresse IP, votre pays et votre région déterminés par votre adresse IP, vos préférences client, votre utilisation des fiches recettes, les messages d'erreur, en cas d'utilisation de cuisine guidée, le nom et l'identifiant de la recette, la date et l'heure de chacun des événements d'utilisation. Ainsi, Vorwerk International suivra les recettes cuisinées et les fonctionnalités de l'appareil qui sont utilisées, et les dates et heures d'utilisation.

6.2.2 Vorwerk International utilisera ces données pour mener des études sur votre comportement d'utilisation.

afin de mieux comprendre la façon dont vous et d'autres utilisateurs du Thermomix® TM5 utilisez ce dernier, et

afin de vous fournir un contenu et des offres correspondant à vos centres d'intérêt éventuels, et

afin d'améliorer les services et les produits.

6.2.3 En outre, sur la base de l'intérêt légitime à améliorer la connectivité de la Cook-Key®, Vorwerk International suivra, enregistrera et analysera le type de connexion utilisée, le nombre et la durée des connexions réussies et échouées, l'identifiant de l'ensemble de services (SSID) et le nombre de réseaux utilisés et, en cas d'échec des connexions, la raison de l'échec sous la forme d'un code d'erreur.

6.2.4 Sur la base des informations collectées tel qu'indiqué au point 6.2.1., le contenu et les recommandations seront affichés sur Cookidoo®, dans l’app, sur le Thermomix® TM5 ou sur d'autres sites ou applications de Vorwerk International et dans les e-mails marketing, si vous avez également consenti à la réception de ces e-mails marketing.

6.2.5 Outre ce qui précède et à nouveau sous réserve de votre consentement, Vorwerk International pourra fournir à votre Conseiller Thermomix® les données relatives à votre utilisation du Thermomix® TM5. Sur la base des informations qui précèdent, votre Conseiller Thermomix® pourra vous contacter afin de vous fournir des contenus et des offres correspondant à vos éventuels centres d'intérêt ; un contact par téléphone ou par e-mail n'aura lieu que si vous avez accordé votre consentement distinct à la réception de ces appels ou e-mails marketing.

6.3 Si vous avez accordé votre consentement au traitement des données sur l'utilisation de votre Thermomix® TM5, vous avez émis la déclaration de consentement suivante pendant l'installation de la connectivité réseau sur le Thermomix® TM5 :

J'accepte que mon comportement d'utilisation concernant le Thermomix® TM5 soit suivi et transféré à Vorwerk International et à mon Conseiller Thermomix®, tel que défini à la section 1.1 de la Politique de confidentialité, et ces sociétés et mon Conseiller Thermomix® peuvent analyser mon comportement d'utilisation afin d'améliorer les produits et services et pour me proposer un contenu et des offres correspondant à mes éventuels centres d'intérêt. Si j'ai ouvert un compte utilisateur Cookidoo®, j'accepte en outre que Vorwerk International puisse établir un lien entre les données transférées et ce compte utilisateur aux fins susmentionnées et j'ai accordé mon consentement distinct au suivi et à l'analyse sur Cookidoo® conformément à la section 5.2.4 de la Politique de confidentialité.

Vous trouverez des informations supplémentaires à la section 6 de la Politique de confidentialité. Je peux désactiver (et réactiver) cette option à tout moment en modifiant mes paramètres de confidentialité dans le menu réglages.

6.4 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, lequel retrait prendra effet à l'avenir, en modifiant vos paramètres de confidentialité dans le menu réglages Réglages | Confidentialité | Politique de confidentialité dans le Thermomix® TM5. Par la suite, pour anonymiser les données collectées sur l'utilisation de votre Thermomix® TM5, veuillez synchroniser votre Thermomix® TM5 avec Cookidoo® et veiller au succès de cette synchronisation après le retrait de votre consentement.

6.5 Si Vorwerk accède à votre Thermomix® TM5 dans le cadre des appels de service, Vorwerk International pourra copier et utiliser les données sur l'utilisation de votre Thermomix® TM5 qui y sont conservées à des fins de maintenance.

7 données de paiement

7.1 Les dispositions suivantes de cette section 7 s'appliquent uniquement à l'utilisation de Cookidoo® et de l’app. Elles ne s'appliquent pas concernant le Thermomix® TM5.

7.2 Lorsque vous achètez des recettes sur Cookidoo®, vous devrez soumettre des informations de paiement afin de permettre le traitement des paiements (selon la méthode de paiement, par ex. un numéro de carte de crédit). Votre paiement sera traité via le prestataire de services de paiement tiers Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt/Main, Allemagne.

7.3 Lorsque vous achèterez l’app, vous devrez soumettre des informations de paiement afin de permettre le traitement des paiements (selon la méthode de paiement, par ex. un numéro de carte de crédit). Votre paiement sera traité via l'Appstore.

8 Marketing par e-mail

8.1 Vorwerk International fournit des informations sur les offres spéciales et les offres promotionnelles périodiquement par le biais d’e-mails. Les e-mails marketing contiendront également des informations sur Vorwerk, ses produits, ainsi que sur ses offres en cours et ses enquêtes, à condition que vous vous soyez abonné. Vous pouvez vous désabonner du service d’e-mails marketing à tout moment, soit en vous désinscrivant de ce service sur Cookidoo®, soit en cliquant sur le lien de désinscription qui figure à la fin de chaque e-mail marketing.

8.2 Si vous avez fourni votre consentement à recevoir des e-mails marketing, vous avez émis la déclaration de consentement suivante :

J'accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par Vorwerk International Strecker & Co. à des fins de publicité par e-mail par ex. des informations sur les offres spéciales et les campagnes de réduction)

Cette déclaration de consentement peut être retirée à tout moment en envoyant un e-mail à cookidoo@cnudde.com. En outre, chaque e-mail contient un lien qui vous permet de vous désinscrire du service et ainsi ne plus recevoir les e-mails publicitaires. Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des données personnelles dans la Politique de confidentialité.

9 Suppression et conservation des données

9.1 Vous pouvez entièrement supprimer votre compte utilisateur sur Cookidoo®. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un e-mail avec l'objet « supprimez mon profil » à cookidoo@cnudde.com. Veuillez noter que l'utilisation de Cookidoo® et de l’app ne seront plus possibles une fois que le compte utilisateur aura été supprimé.

9.2 Vous pouvez supprimer

les données stockées sur le Thermomix® TM5 en utilisant la réinitialisation d'usine dans le menu réglages du TM5 ; voir la section 6.4 pour en savoir plus sur le retrait de votre consentement au suivi du comportement d'utilisation sur votre Thermomix® TM5 ;

les paramètres de réseau sur votre Thermomix® TM5 qui est connecté à Internet via la Cook-Key® en utilisant la fonction réinitialisation du réseau dans le menu réglages du TM5 ;

les recettes contenues dans la Cook-Key® en utilisant la fonction de réinitialisation de la Cook-Key® dans le menu réglages du TM5.

9.3 Vorwerk International conservera vos données tant que nécessaire et autorisé, ceci s'applique en particulier aux données comptables liées à vos achats. Les critères que nous utilisons pour déterminer les périodes de conservation de vos données à caractère personnel comprennent les exigences de conservation en vertu des lois et règlements applicables et nos exigences opérationnelles, comme la tenue de comptes, la gestion des relations avec la clientèle et la réponse aux réclamations, aux plaintes et aux demandes réglementaires et d'application de la loi.

10 Utilisation des données d'utilisation

10.1 Vos données à caractère personnel nécessaires pour vous permettre d'utiliser les services proposés par Vorwerk International (« données d'utilisation ») seront utilisées pour gérer la relation contractuelle. Ces données d'utilisation comprennent votre identifiant utilisateur, les informations sur le début et la fin de l'utilisation concernée et le périmètre de l'utilisation concernée, ainsi que les informations sur les services qui vous sont fournis et les données tel que décrit à la section 3.4.

10.2 Les données d'utilisation peuvent être utilisées par Vorwerk International sous une forme anonymisée si nécessaire, à des fins de publicité, d'étude de marché, d'amélioration des services et de création de profils utilisateur à l'aide de pseudonymes. Vous pouvez vous opposer à la création de profils utilisateur pseudonymisés. Voir la section 11.2 pour en savoir plus sur la façon de vous y opposer.

10.3 En outre, vos données peuvent être utilisées aux fins décrites dans les sections 3, 5, 6 et 8 si vous avez fourni votre consentement à cet effet.

11 Destinataires de vos données à caractère personnel

11.1 Lorsque nous vous fournissons des services, nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel avec des personnes qui interviennent pour notre compte dans la transaction, notamment :

des prestataires de services avec lesquelles des données à caractère personnel sont partagées, et d'autres partenaires professionnels qui nous fournissent des services, comme des fournisseurs d'hébergement informatique, de services de communication, de services de paiement, de service client.

Les destinataires de données à caractère personnel indiqués ci-dessus peuvent être situés hors de l'Espace économique européen. À moins que le pays vers lequel les données sont transférées n'ait été considéré par la Commission européenne comme disposant d'un niveau de protection adéquat, Vorwerk exige que ces destinataires respectent les mesures de protection des données visées dans le contrat de traitement de données et les clauses contractuelles types.

12 Vos droits en matière de protection des données

12.1 Vous pouvez faire valoir vos droits en matière de protection des données en contactant le service client ou le Délégué à la protection des données à l'adresse e-mail suivante : dpo@vorwerk.ch

12.2 Vous avez le droit de demander que Vorwerk International vous donne accès aux données stockées par ce dernier en ce qui concerne votre personne ou votre pseudonyme.

12.3 Vous avez le droit d'être informé sur les données à caractère personnel collectées et conservées par nous et, le cas échéant, à la correction des données si vos données à caractère personnel collectées sont inexactes.

12.4 Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données et à sa restriction ou de demander la suppression des données. Ces droits ne sont pas absolus dans le cadre du RGPD, car il peut parfois y avoir un intérêt supérieur à poursuivre le traitement des données, mais nous examinerons votre demande et vous informerons des suites qui y seront données. Vous pouvez également vous opposer au marketing direct en cliquant sur le lien « Se désinscrire » contenu dans les e-mails que nous vous adressons.

12.5 Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Veuillez noter que le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

12.6 Lorsque nous traitons vos données sur la base de votre consentement ou lorsque le traitement des données est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat avec nous, vous pouvez avoir le droit de demander que vos données à caractère personnel vous soient transférées à vous ou à un autre responsable du traitement.

12.7 Dans les cas où nous traitons vos données à caractère personnel par le biais d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage, vous serez informé du traitement des données, de sa logique et des conséquences possibles d'un tel traitement. Vous avez le droit de contester les décisions basées sur un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage, en contactant directement le Délégué à la protection des données à l'adresse e-mail indiquée à la fin de cette politique.

12.8 Pour toute question concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos données à caractère personnel, la divulgation, la correction, le blocage ou la suppression de données ou l'opposition à un traitement particulier de données, la transférabilité des données, veuillez contacter le Délégué à la protection des données à l'adresse e-mail affichée à la fin de la politique.

13 Droit de déposer une plainte

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de vos données à caractère personnel par Vorwerk International Strecker & Co., nous aimerions comprendre votre mécontentement et en discuter avec vous et aborder la façon dont nous pouvons améliorer les choses. Néanmoins, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle en charge de la protection des données.

14 Sécurité des données

Chez Vorwerk, nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la destruction accidentelle ou illégale, la perte, la modification, la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé aux données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière.

15 Statut de l'avis de protection des données

L'avis de protection des données a été mis à jour en avril 2018. Nous nous réservons le droit d'amender l'avis de temps à autre en cas d'évolution du traitement des données. Si l'avis de protection des données a été mis à jour, nous prendrons des mesures pour vous informer de cette mise à jour par des moyens appropriés, par exemple via votre compte ou par d'autres moyens dans le cas où ils sont plus indiqués, par exemple par e-mail.

16 Coordonnées du Délégué à la protection des données

Vorwerk International Strecker & Co.

Wolleraustrasse 11a, POB 261

CH – 8807 Freienbach

Adresse e-mail : dpo@vorwerk.ch

Disclaimer

Algemene afwijzing van aansprakelijkheid

1. Copyright:  

Tekst, afbeeldingen en andere informatie op de website zijn - tenzij anders aangegeven - het auteursrecht van Vorwerk International Strecker & Co. Elke opslag, duplicatie, reproductie of doorzending van de inhoud, zelfs in uittreksels, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Vorwerk International Strecker & Co. THERMOMIX en COOKIDOO zijn geregistreerde handelsmerken.

2. Inhoud van de online aanwezigheid:

De exploitant van de webpagina en de auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de exploitant of de auteurs die zijn gebaseerd op schade van een materieel of immaterieel type, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de informatie die wordt voorgesteld of door gebruik te maken van onjuiste of onvolledige informatie, worden principieel uitgesloten, mits niet bewezen kan worden dat ofwel de exploitant of de auteurs met opzet en/of grove nalatigheid hebben gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De exploitant en auteurs behouden uitdrukkelijk het recht voor om paginasecties of de gehele aanbieding te wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder afzonderlijke aankondiging of om de publicatie tijdelijk of helemaal op te schorten.


3. Verwijzingen en koppelingen:   Aansprakelijkheid bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden (koppelingen) die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant of auteurs liggen, kan alleen worden ontleent als de exploitant of auteurs kennis hebben van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. Daarom verklaren de exploitant en auteurs uitdrukkelijk dat op het moment van instelling van de koppelingen, de gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. De exploitant en auteurs hebben geen enkele invloed op het actuele en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren zij zich uitdrukkelijk van de inhoud op de gekoppelde pagina's die was/is gewijzigd na instelling van de koppelingen. Deze verklaring is van toepassing op alle koppelingen en verwijzingen ingesteld binnen de aanwezigheid op internet evenals op alle bijdragen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten opgezet door de exploitant. Uitsluitend de provider van de verwezen pagina's is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, en niet degene die slechts verwijst naar de betreffende publicatie via koppelingen.

4. Rechten met betrekking tot copyright en handelsmerken:

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten die hij/zij zelf heeft gemaakt, of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten. Alle binnen de internetaanwezigheid genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en merken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde houder. Louter het vermelden van handelsmerken leidt niet tot de conclusie dat deze handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geleverde objecten, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

  
5. Gegevensbescherming:

Indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of commerciële gegevens binnen de internetaanwezigheid (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan is deze openbaarmaking van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijke vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling voor aangeboden diensten is - voorzover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan zonder de openbaarmaking van dergelijke gegevens of door het gebruik van anonieme gegevens of een pseudoniem. 

6. Wettelijke geldigheid van de disclaimer:

Deze afwijzing van de aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de internetaanwezigheid waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Indien delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Colofon

Adres:
Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11a
8807 Freienbach
Zwitserland

Kantoor:
Freienbach

Zwitsers btw-nummer:
CHE-108.361.353 VAT

Handelsregister:
Kanton Schwyz
CH-108.361.353

Online geschillenbeslechting conform art. 14 (1) Verordening ODR consumenten:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechtingen (ODR of ‘online dispute resolutions’) dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen op te lossen. We zijn bereid om deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten.

Contact

Klantenservice


Geen resultaten gevonden.